Door op 11 november 2015

Begroting 2016: Meer aandacht voor bestrijding armoede en opvang vluchtelingen

Op donderdag 12 november wordt de begroting 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Fractievoorzitter Diana Büttner geeft namens de fractie van PvdA Montferland haar visie op het afgelopen jaar en het komende begrotingsjaar. Van het afgelopen jaar benoemt ze de successen en de dingen die beter kunnen. Voor het komende jaar stipt ze zaken aan die volgens de fractie van de PvdA meer aandacht verdienen. Enkele van die speerpunten benoemt ze als volgt:

‘Als PvdA Montferland streven wij er verder naar om de kloof tussen bestuur en inwoner te verkleinen.’
‘Gemeenten, vinden wij, hebben gezamenlijk een maatschappelijke en humanitaire verantwoordelijkheid ten aanzien van de opvang van vluchtelingen.’
‘Onze fractie is op zich niet tegen de vraag van de bibliotheek om de voorgenomen bezuiniging te temporiseren.’
‘Vanuit de dorpsplannen, wijkplannen en stadsraadplannen kan naar ons idee gekeken worden welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor een eigen dorpsbudget.’
‘Verdere mogelijkheden (samen met AGEM) op energie(neutraal) gebied zullen wij dan ook van harte ondersteunen en ook onze bijdrage leveren in de zgn. zonnepanelen werkgroep.’
‘Een vlotte en adequate uitvoering van het nieuwe rioleringsplan vinden wij dan ook van groot belang om de wateroverlast tegen te gaan.’
‘Als PvdA fractie hebben we onlangs ingestemd met het beleidsplan Armoedebeleid. Een grotere groep mensen kan nu aanspraak maken op het minimabeleid. Niet het wettelijk minimum van 110% van de bijstandsgrens wordt nu als norm gebruikt maar 120%. Daar zijn we natuurlijk tevreden over.’
‘Om op langere termijn een gezonde financiële huishouding te kunnen borgen zal er daadwerkelijk iets moeten gebeuren op structurele basis. Om dit te realiseren zullen inkomsten moeten worden verhoogd en/of uitgaven worden verlaagd.’

De volledige tekst van de Algemene Beschouwingen van Diana Büttner vindt u in het document Algemene beschouwingen en begroting 2016