Door op 1 april 2015

Eens met onteigening gronden nabij Lidl

In de raad van maart 2015 heb ik voor onze fractie het woord gevoerd over de onteigening van de supermarkt Lidl in ’s-Heerenberg ( fase 1). Hieronder leest u welke gedachtegang onze fractie over deze kwestie heeft.
In het raadsvoorstel staat dat het college wil overgaan tot onteigening van het braakliggende deel, beter bekend als “de waterplas” als ook van een gedeelte van het (parkeer) terrein van Lidl. Op dit moment gaat het om gedeelte grond wat gebruikt wordt als parkeerplaats. Lidl hoeft dus niet weg, het gaat om een strook van ca. 700 m2, die tegen de parkeerplaats van Jumbo aanligt.
Voor onze fractie is duidelijk dat wij met de onteigening zgn. fase 1 zoals voorgesteld in het raadsvoorstel kunnen instemmen. Onteigening zal er toe bijdrage dat er uiteindelijk 7 woningen gebouwd kunnen worden.
De Woning Stichting Bergh (nu Plavei) heeft de intentie om deze woningen te bouwen en loopt hiermee zelf het bouwrisico. Wij vertrouwen erop dat WSB deze intentie gaat uitvoeren. De WSB heeft al enkele keren succesvol woningbouw gepleegd in ‘s-Heerenberg en omgeving, dus Why not here? De te bouwen woningen sluiten logisch aan bij het Gasthuisplein en de doorgang van het Gasthuisplein kan hiermee geregeld worden. Wij vinden het voorts een goede zaak dat er de woningen dicht bij het centrum komen.
De (totale) grond staat nu voor 1 miljoen in de boeken; en alleen door bouw van huizen komt hiervan hopelijk een deel terug. Ook het veilig stellen van de provinciale subsidie al met al toch nog een bedrag van €580.000, – vinden wij in dit verband belangrijk. En dat weegt niet op tegen de te verwachte uitgaven aan onteigeningskosten van € 25.000
Tot slot:
Het Bestemmingplan is onherroepelijk. Al vanaf 2009 ligt er een woonbestemming op het pand van Lidl. De Raad van State heeft gisteren (25 maart) een besluit over dit bestemmingsplan genomen. De gemeente zal binnen 26 weken beter moeten motiveren waarom Lidl eventueel op een later moment (in fase 2) moet wijken voor woningbouw.
De portefeuillehouder gaf aan dit wel goed komt. Bovendien is er na deze 26 weken ook nog sprake van een overgangsrecht. Hij gaat gedurende de onteigeningsprocedure zich opnieuw inzetten voor een minnelijke schikking met de eigenaar van Lidl. Deze minnelijke schikking zal zich richten op het verkrijgen van de gronden van Lild, zodat er straks een mooie parkeerplaats ligt en tevens de weg vrij is voor de bouw van de 7 levensbestendige woningen.