Gat van Roelofs: Zullen we de dingen in de juiste volgorde doen?

17 november 2017

Op 30 november aanstaande wordt het bestemmingsplan Zandwinning Werfhout besproken in de gemeenteraad. Vandaag heb ik wederom schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. Waarom? Dat leg ik u graag uit!

Om opnieuw met een zandwinning te beginnen, moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het kost geld om een dergelijke aanvraag te behandelen. Denk bijvoorbeeld aan alle kosten van onderzoeken, kosten die moeten worden gemaakt voor bijvoorbeeld wegaanpassingen en maatregelen als geluidswallen.  Dit soort kosten komen voor rekening van de firma Roelofs omdat zij initiatiefnemer zijn. De afspraken kunnen worden vastgelegd in de financiële paragraaf van het bestemmingsplan. Maar het kan ook  in een overeenkomst.

PvdA Montferland wilde graag duidelijkheid over de afspraken die er liggen tussen het college van B&W en de firma Roelofs. Daarom heb ik op 9 oktober schriftelijke vragen gesteld, deze zijn inmiddels beantwoord.

Intentieovereenkomst 2010

Op 9 oktober heb ik gevraagd naar de intentieovereenkomst uit 2010, omdat deze aan de basis staat van de samenwerkingsovereenkomst.

Wat blijkt nu?

In de intentieovereenkomst uit 2010 staat dat deze is ontbonden als de gemeenteraad niet instemt met de samenwerkingsovereenkomst (die zeer recent gesloten is).  Je zou verwachten dat het college dan ook eerst om deze instemming van de raad vraagt, voordat het bestemmingsplan wordt aangeboden!

Dat is niet gebeurd. Ik wil weten waarom dat niet is gebeurd. Daarom heb ik de volgende vragen gesteld aan het college:

  • Bent u het met ons eens dat de door partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst de instemming behoeft van de gemeenteraad?
  • Zo ja, waarom is de samenwerkingsovereenkomst dan niet voor de commissiebehandeling aan de raad aangeboden, zodat wij daarover met u van gedachten konden wisselen?
  • Zo nee, op basis waarvan bent u de mening toegedaan, dat de samenwerkingsovereenkomst niet de instemming behoeft van de gemeenteraad?

Ik ben benieuwd naar de antwoorden! Wordt vervolgd!