Door op 3 juli 2016

Groenploeg Laborijn: luister naar de medewerkers!

In de gemeenteraadsvergadering van 30 juni heb ik het raadsvoorstel zijnde een deel van de werknemers van de sociale werkvoorziening Laborijn over te nemen voor onze fractie verwoord. Hieronder mijn betoog.

Het college voorstel om alleen de groen medewerkers in dienst te nemen bij onze gemeente in een nieuwe eigen organisatie en de rest van de medewerkers bij Laborijn te laten heeft veel beroering gegeven.

Ook onze fractie had in de commissie M&O vragen en er waren toen nog een aantal onduidelijkheden. Inmiddels hebben wij een antwoord op onze vragen van het college gekregen. Zodat besluitvorming rondom dit ingewikkelde proces helderder werd. Want dat het een langdurig en complex proces is, dat is denk ik iedereen hier wel duidelijk. Na een tweetal stevige discussies in onze fractie, kan ik nu vertellen, dat wij unaniem achter het voorstel van het college staan. Het voorstel heeft een goede intentie; al hebben wij nog enkele aanbevelingen voor het college. Maar hierover straks meer.

Tja, het is niet niks, wat er nu besloten wordt, het gaat tenslotte om een groep kwetsbare SW medewerkers waar naar onze mening zeer zorgvuldig mee moet worden omgaan. In onze besluitvorming zijn we o.a. gesteund door de OR enquête waarin de meeste groenmedewerkers aangegeven hebben wel naar Montferland te willen overgaan. Dat geeft toch te denken.. Het is denken wij, dan ook goed als we iets voor deze medewerkers, die vaak al jarenlang in onze groenvoorziening (40) werken, een concrete stap maken en hun overnemen met het vooruitzicht van een betaalde baan tot aan hun pensioen binnen onze gemeente. Een gemeente die men al kent en waar men graag voor werkt.

Wel vragen we ons af waarom deze groenploeg niet gewoonweg in dienst van de gemeente genomen word i.p.v. in een dienst van een eigen entiteit. Deze mensen zouden in dienst van de gemeente genomen kunnen worden? Op de loonlijst van de gemeente zetten en daarbij tevens de huidige rechten en plichten van de CAO Wsw garanderen. Waarom dan verschil maken tussen deze groenmedewerkers en onze eigen medewerkers voor het groen? Dat verschil zien wij niet zo..

De overige sw- medewerkers van Montferland blijven volgens het raadsvoorstel bij Laborijn. Ook deze groep heeft grotendeels aangegeven liever te werken in hun eigen vertrouwde omgeving, wat ze al zo lang gewend zijn. Binnen een organisatie (laborijn) waar men zich happy voelt.

“Eind goed al goed, zouden nu kunnen zeggen”, maar dat is helaas niet zo. Het is daarom, vinden wij, heel belangrijk dat de gemeente met Laborijn samen uit de huidige impasse komen. Als fractie willen we benadrukken dat wij Laborijn een goed SW bedrijf vinden, zowel inhoudelijk, organisatorisch als financieel. Maar tegenwoordig zie je wel meer dat gemeenten niet meer hun SW taken wegzetten in een GR maar bijvoorbeeld met uitvoerende instanties een dienstverleningsovereenkomst afsluiten. We vinden het dan ook jammer dat deze mogelijkheid voor Montferland met Laborijn kennelijk vanwege te verwachtte problemen met de EU aanbestedingsprocedure, niet meer kan.

Wij hopen dan ook dat na deze raadsvergadering, de gemeente en Laborijn er samen uit gaan komen, omwille van de doelgroep, het zou daarom goed zijn om snel met elkaar om de tafel te gaan zitten. Een snelle oplossing is immers nu geboden, want het is niet goed als de Sw medewerkers lang in onzekerheid blijven over hun positie en hun mogelijke nieuwe werkgever. Wij horen daarover graag na de eerste termijn, hierover wat meer van u wethouder. Waarbij wij denken dat het ook zaak is om met alle betrokkenen tijdig, snel en goed te blijven communiceren.

Daarbij zouden wij een snelle terugkoppeling van het college over het bereikte resultaat na de nieuwe onderhandelingen met Laborijn op prijs stellen. Maar ook na een jaar een evaluatie over het bereikte resultaat van de nieuwe entiteit.

Wij hebben genoeg vertrouwen in het college, om te veronderstellen dat zij dit gaan doen.

Tot slot willen wij het college nog twee aanbeveling meegeven.

De eerste aanbeveling daar heb ik het kort al even over gehad:

–          Wat is erop tegen om de groen medewerkers in dienst van de gemeente te nemen i.p.v. in een nieuwe stichting of BV?

Naar onze mening doet het in dienst nemen recht aan de aanpak Laborijn en aan de groenploeg die nu ook al gedetacheerd zijn bij onze dienst openbare werken.

De tweede aanbeveling is een aanbeveling die ook de vakbond FNV doet:

–          Als het raadsbesluit vanavond overgenomen wordt. G a dan een overeenkomst met Laborijn voor de overige SW medewerkers van onze gemeente afsluiten met een duur van tenminste 10 jaar. Enige rechtszekerheid bieden aan deze kwetsbare groep mensen met let wel een arbeidsbeperking, voor een langere periode, is vinden wij het minste, wat we voor deze groep kunnen doen.

Het merendeel van de raad stemde vervolgens met het voorstel in

Reactie college:

De wethouder zegde aan de PvdA toe de twee aanbevelingen zoveel mogelijk mee te nemen.