Door André Menting op 7 oktober 2015

Inspraak en burgerparticipatie: nog een wereld te winnen

Er is een aantal projecten actueel waar de verhouding tussen inwoners en bestuur van Montferland duidelijk naar voren komt. Soms in positieve zin, maar vaak in minder positieve zin. Enkele voorbeelden zijn:

  • Het openbaar groen aan de Graaf Oswaldstraat en omgeving in ’s-Heerenberg
  • Het bestemmingsplan met bijbehorende bouwinitiatieven locaties ’t Raland en Kompas in Didam
  • De uitkijktoren in het Bergherbos bij Stokkum

Je kunt natuurlijk vóór deze veranderingen zijn, of tegen, of er geen mening over hebben. Maar los daarvan mag je verwachten dat er bij grote of kleine veranderingen in je omgeving, je mening gevraagd en gehoord wordt. En dat gaat nu niet altijd even goed.

Bij de Graaf Oswaldstraat blijft er verschil van mening bestaan tussen sommige buurtbewoners en de gemeente over de gewenste inrichting en onderhoud van het openbaar plantsoen. Dat verschil van mening is niet altijd op te lossen, maar bewoners voelen zich niet allemaal goed gehoord. En dat moet volgens mij altijd worden voorkomen. Nu wordt dat met diverse gesprekken achteraf opgelost. Tijdens de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Financiën heb ik daar vragen over gesteld aan wethouder Loeff.

Bij het bestemmingsplan in Didam voor de locaties ’t Raland en het Kompas speelt bijna hetzelfde. Buurtbewoners voelden zich overvallen door de bouwplannen in de leeggevallen stukken in hun woonomgeving. Gemeente Montferland meende een accoord te hebben van de wijkraad, maar de vraag is of je de wijkraad met een dergelijke verantwoordelijkheid mag belasten. Was het niet beter om vooraf de buurt te informeren en te vragen naar hun mening over de bestaande plannen? Ik denk van wel. Overigens zijn inmiddels diverse gesprekken gevoerd tussen buurtbewoners en gemeente om de lucht te klaren. Mijn collega Herman Jansen heeft daar in de commissievergadering Ruimte en Financiën een opmerking gemaakt richting wethouder Gerritsen.

Bij de uitkijktoren bij Stokkum ging het niet anders: hier werden inwoners pas geïnformeerd nadat ze de plannen in de krant hadden gelezen. De meningen in het dorp werden al op scherp gezet nog voordat de plannen werden gepresenteerd. Een valse start, waarbij het initiatief bij voorbaat al op weinig draagvlak kon rekenen. Wellicht dat een zorgvuldige presentatie vooraf en communicatie achteraf (vanuit gemeente en/of Natuurmonumenten) het draagvlak hadden kunnen vergroten, maar dat is tot nu toe uitgebleven.

Gelukkig zijn er ook hoopgevende voorbeelden die positief kunnen uitpakken voor de relatie tussen de gemeente en haar inwoners. Ik zal er één noemen.

Van de gemeenteraad heeft het college (burgemeester en wethouders) de opdracht meegekregen om te bezuinigen op de gemeentelijke accomodaties, maar per kern wel proberen één accommodatie in stand te houden, waarbij de vorm van eigendom en beheer nog open ligt. De inwoners van de betreffende kern zijn daarbij duidelijk aan zet. Gemeente Montferland heeft alle verenigingen van Stokkkum aangeschreven en hen uitgenodigd om op 21 oktober van gedachten te wisselen hoe deze opdracht van de gemeenteraad in Stokkum gerealiseerd kan worden. Door op een open manier de discussie aan te gaan, duidelijke kaders te scheppen en de verwachtingen goed te managen, zie ik mogelijkheden om hier goed uit te komen. Niet alleen een inhoudelijke oplossing met voldoende draagvlak bij gemeenteraad, college, verenigingen en individuele inwoners, maar vooral een betere relatie tussen inwoners en gemeente. Want de leefbaarheid in onze kernen is gebaat bij een goede relatie en een goede samenwerking!

Waar ik kan, zal ik mijn bijdrage leveren (vanuit welke rol dan ook).

André Menting

André Menting

  Woont in: Stokkum in een voormalig café aan de Kastanjelaan. En vroeger in Didam aan de Leliestraat met uitzicht op de voormalige boerderij met weiland en boomgaard van Fierkens, het tegenwoordige Lockhorstpark. Mijn ouders zijn geboren en getogen in Nieuw-Dijk.   Wat breng ik mee: Ik luister naar mensen en leg verbindingen. Alleen sámen

Meer over André Menting