Door op 1 oktober 2017

Kleine kernen, neem de tijd!

In de raadsvergadering van 28 september jl. werd de motie “Sterke kernen en verenigingen” ingediend door het CDA en de VVD.
PvdA Montferland heeft niet ingestemd met deze motie, ondanks dat het ons idee was om iets met de groeiende onrust te doen en druk bij de dorpen weg te nemen. Waarom dan geen steun? Ik leg het u graag uit.

Wat speelt er?
Er komt veel op de kleine kernen in de gemeente Montferland af. Kerken en scholen sluiten, dorpen nemen dorpshuizen over van de gemeente. Veel verenigingen hebben te maken met vergrijzing en teruglopende ledenaantallen. De gemeenteraad heeft in 2014 besloten om te bezuinigen. Bijvoorbeeld op de voetbalvelden. Terwijl ik dit schrijf wordt er door de gemeente beleid ontwikkeld waarbij het de intentie is dat voorzieningen worden geclusterd. Bijvoorbeeld: meerdere dorpen delen een sportaccomodatie.
Er speelt dus heel veel. De leefbaarheid in de kleine kernen staat onder druk en er zijn zorgen over de toekomst. Met de regelmaat van de klok krijgt PvdA Montferland signalen over onrust in de kleine kernen. Omdat het niet altijd duidelijk is waarom welke keuzes worden gemaakt. Onrust omdat de kleine kernen zich niet altijd gesteund voelen door de gemeente in de uitdagingen waar ze voor staan. Sterker nog: omdat ze soms vinden dat ze voor het blok worden gezet. Of dat dingen veel te snel gaan. En dat gaat mij aan het hart!
Dé kleine kern bestaat niet. In Stokkum is de uitdaging anders dan in Loil. In Zeddam sluit de kerk niet. In Azewijn wel. In Lengel wordt anders gedacht dan in Nieuw Dijk over de toekomst van de voetbalvereniging. Dat is niet erg; als je je maar realiseert dat voor ieder dorp de uitdaging om de leefbaarheid in stand te houden anders is én tijd nodig heeft.

Wat vindt PvdA Montferland?
Wat PvdA Montferland betreft is de gemeente er voor de inwoners. En helpt en ondersteunt zij de dorpen bij uitdagingen waar zij voor staan om de leefbaarheid in stand te houden. Ik vind dat er maatwerk moet worden geleverd. Ik vind ook dat er voldoende tijd moet zijn voor de dorpen om tot goede oplossingen te komen.

Hoe regelen we dat?
De PvdA heeft het initiatief genomen om met onze coalitiepartners CDA en VVD te overleggen over hoe we de druk bij de dorpen weg konden nemen. Ze meer tijd te geven om tot oplossingen te komen en per dorp afspraken te maken over een tijdspad dat past. Omdat je nu eenmaal niet snel kunt beslissen over de toekomst van een dorp. Over of je van de kerk een dorpshuis maakt, het bestaande dorpshuis in stand laat of juist voor wat anders kiest.
Een klein stukje hadden we al geregeld: de bezuinigingen op de voetvalverenigingen is in februari 2017 al uitgesteld van 2018 naar 2020. Dat hoefden we dus niet meer te regelen.
Daarom vonden wij het ook niet nodig, zelfs verwarrend, om dit in de motie die in de raadsvergadering van 28 september 2017 is besproken op te nemen. Iets wat je voor mijn gevoel voor de bühne roept. Dat de meningen daarover verdeeld zijn, respecteer ik uiteraard. Maar het heeft er helaas voor gezorgd dat wij er op het laatste moment voor hebben gekozen om deze motie niet mee in te dienen en ook niet te ondersteunen. Erg jammer!

PvdA Montferland gunt de dorpen de tijd die nodig is om tot goede oplossingen te komen. Je kunt er voor kiezen om het college van Burgemeester en Wethouders iets op te dragen wat ze al geregeld hebben, maar dat vinden wij overbodig. Wij zorgen graag voor duidelijkheid! En gaan door met onze inspanningen om dorpen dat te bieden waar ze recht op hebben: een gemeente die helpt en ondersteunt in de uitdagingen waar ze voor staan!