Door op 2 juli 2014

Meer aandacht en geld naar armoedebestrijding

Als PvdA zijn we blij dat dit raadsvoorstel naar aanleiding van de unaniem aangenomen motie van de PvdA van vorig jaar, nu voor ons ligt. Het voorstel gaat over de uitwerking van het armoedebeleid voor kinderen en hoeveel geld daarvoor willen uitgeven. De tekst van de motie lees je hier: motie armoedebestrijding 7 nov 2013

Zoals jullie weten, groeien de meeste kinderen (van 0 -12 jaar) gezond op (onderzoek Kinder monitor GGD NO Gelderland – eind 2013). Maar In vergelijking dan 4 jaar geleden hebben gezinnen meer geldzorgen. Hierdoor zijn er spanningen in het gezin, en gaan kinderen minder vaak naar een peuterspeelzaal of op vakantie. Speciale aandacht is daarom nodig voor kinderen in gezinnen die moeite hebben om financieel rond te komen. Armoedebestrijding onder kinderen is daarom nog steeds noodzakelijk en ook kinderen willen participeren meedoen aan de samenleving.

Voorts wil onze fractie het advies van de Sociale raad van 12 juni graag aan het college meegeven (niet alleen een zgn. kind pakket met kleding en schoenen). Het aangepaste raadsbesluit komt daar o.i. aan tegemoet door het woordje ‘’o.a.” hieraan toe te voegen.

So far so good dus..

Het antwoord van het college was dat men blij was met de unanieme steun voor dit raadsvoorstel en dat men voor het jaar 2015 ook de zgn. Klijnsma gelden voor het bestrijden van het armoedebeleid hiervoor wil inzetten.