Door op 16 november 2015

Met een warm hart en een koel hoofd…

Tijdens de Algemene beschouwingen 2015 – begroting 2016 heb ik namens de fractie het woord gevoerd over het onderwerp statushouders.
Ondanks onze vragen de afgelopen maanden in de raad was het nog niet duidelijk of onze gemeente op dit moment een wachtlijst voor de groep Statushouders (tegenwoordig vergunninghouders genoemd) heeft. Maar óók of de woningbouwcorporatie Plavei voor deze groep voldoende sociale huurwoningen beschikbaar heeft. Tijdens de raadsvergadering van 12 november hebben we aangekondigd dat wanneer er nog een wachtlijst was én de huidige voorraad aan sociale huurwoningen niet voldoende is om als gemeente aan de taakstelling én de wachtlijst te voldoen, dat dan onze fractie hiervoor een motie zou indienen.

Twee manieren
In het geval van te weinig sociale huurwoningen, zou daar naar ons idee op twee manieren wat aan gedaan kunnen worden:
1) Binnen het bestaande woonbouw contingent sociale huurwoningen bijbouwen (maar dat duurt even en die tijd is er feitelijk niet)
2) Kijken welk leegstaand vastgoed geschikt te maken is voor (versnelde) opvang. Bijvoorbeeld kantoorruimten of in leegstaande delen van verzorgingstehuizen en/of via evt. demontabele bouw in kantoren.
Ook het Particuliere initiatief zou naar ons idee hierbij betrokken kunnen worden door evt. al langer leegstaande koopwoningen te laten verhuren i.p.v. van te verkopen. Mocht echter de sociale woningvoorraad niet alleen onvoldoende zijn voor de opvang van statushouders maar óók voor de doelgroep aspirant huurders met een smalle beurs voor een goedkope huurwoning, dan zou onze fractie voorstander zijn van het maken van prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie om (tijdelijk) een deel van de huidige sociale woningvoorraad niet (meer)te verkopen.

Een “prop” bij de asielzoekerscentra
Onze eerste zorg gaat echter uit naar de broodnodige opvang van statushouders die onze gemeente toegewezen heeft gekregen (de zgn. taakstelling). Dit omdat de grote stroom van vluchtelingen vandaag de dag een bijdrage vragen van alle gemeenten voor het (versneld) huisvesten van tenminste de eigen statushouders. Op die manier kunnen namelijk vluchtelingen met een verblijfsvergunning (dus degene die in ons land mogen blijven) maar die nu nog vaak vele maanden soms zelfs jaren te vergeefs op uitplaatsing uit het asielzoekerscentra wachten, eindelijk doorstromen naar gemeenten die een taakstelling hebben gekregen.

Integratie
Onze fractie is daarnaast voorstander van het huisvesten van deze doelgroep bij voorkeur in een sociale huurwoning te midden in onze stad of dorpen waardoor deze groep vluchtelingen ook sneller kunnen integreren. Deze statushouders dienen naar ons idee eerst netjes en fatsoenlijk te worden opgevangen. Vervolgens moet er dan gekeken worden naar integratiemogelijkheden voor deze vergunninghouders, zoals taalles, vervoersmogelijkheden (een fiets bijvoorbeeld) etc. Tijdige informatie over deze (opvang en integratie)mogelijkheden kan er voor zorgen dat er draagvlak gecreëerd wordt onder de omwonenden. Op deze wijze staan mogelijk zelfs vrijwilligers op onder de omwonenden, om deze “nieuwe buren” een tijdje te ondersteunen en in onze gemeente wegwijs te maken.. Idealistisch gedacht? Nee, met een warm hart en een koel hoofd, is veel mogelijk..

Motie
De motie die we klaar hadden liggen hebben we als fractie uiteindelijk niet ingediend. Duidelijk werd namelijk bij monde van de verantwoordelijke portefeuillehouder W. Gerritsen (na een tussentijds telefoontje van hem met de woningbouwcorporatie) dat Plavei momenteel voldoende sociale huurwoningen in voorraad heeft om zowel de doelgroep statushouders als wel de doelgroep mensen met een smalle beurs die ook een sociale huurwoning willen, te bedienen. De verkoop van de huidige sociale huurwoningen tegenhouden d.m.v. een prestatieafspraak, is op dit moment dus niet nodig.

Verder nog even dit
De stand van zaken is op dit moment:
– Voor 2015 dienen er door onze gemeente nog 7 statushouders gehuisvest te worden (van de 31 die dit jaar al gehuisvest zijn).
– Als het huisvesten van die 7 personen voor het einde van dit jaar nog lukt, dan heeft onze gemeente geen wachtlijst meer voor statushouders in 2015.
– Voor 2016 dient onze gemeente in de eerste helft van 2016, 42 statushouders te huisvesten. Plavei heeft aangegeven dat zij dit gezien hun huidige woningvoorraad, zonder problemen gaan redden.
– Voor de tweede helft van 2016 is het aantal op te vangen statushouders nog onbekend. Maar daarnaast zou onze gemeente ook 19 extra statushouders als zgn. “toebedeelde gemeente” kunnen opvangen
– Deze 19 personen blijven dan een tijdje in Montferland wonen en gaan naar een poosje weer verhuizen naar de gemeente die voor hen de aangewezen gemeente is.
Plavei heeft volgens de wethouder ook aangegeven dat men voor de 2de helft van 2016, een extra inspanning wil plegen…

Eind goed – al goed?
Voor de statushouders lijkt vooralsnog zo goed geregeld.. Maar als PvdA fractie blijven we op het vinkentouw en houden wij u zo goed mogelijk op de hoogte..