Door op 26 november 2014

Minimabeleid blijft

Donderdag 13 november was in onze gemeente de belangrijkste raadsvergadering van het jaar met als hoofdonderwerpen de kerntakendiscussie (KTD) en de begroting 2015. Voor onze fractie heb ik tijdens onze algemene beschouwing en de kerntakendiscussie verwoord dat wij het huidige minimabeleid voor in ieder geval volgend jaar willen handhaven.

Aanvankelijk had het college in de KTD een bezuiniging met ingang van  2015 t/m het jaar 2018 van € 50.000, –  voorgesteld.  Vier jaar lang € 50.000, – minder in “de pot” van het minimabeleid, daar was onze partij op tegen. Het tegenargument was dat er nog voldoende geld voor het minimabeleid zou zijn waaruit de komende jaren geput kan worden. Gemakshalve werd echter vergeten dat het aantal bijstandsgerechtigden in onze gemeente blijft stijgen. Begin dit jaar stond het aantal bijstandsgerechtigden op 552 op 1 juli was dat aantal al gestegen naar 602. Dit betekent dat “de claim” op het minimabeleid alleen maar toe neemt en waarschijnlijk ook nog lang niet afneemt mede gezien de regionale arbeidsmarktontwikkelingen.

Gelukkig zag de hele raad van Montferland in dat korten op het minimabeleid een slecht plan is.

In een gezamenlijke amendement van alle raadspartijen werd naast andere punten unaniem  aangenomen dat het minimabeleid voor het jaar 2015 gehandhaafd blijft en minder snel wordt afgebouwd voor de komende jaren. Een mooi succes voor onze partij en een fijne boodschap voor de minima..