Door op 7 juni 2013

Motie jeugdwerkeloosheid heeft succes!

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft zeer recent besloten om voor een periode van 3 jaar maximaal vijf jongeren, met voorkeur uit onze gemeente, in dienst te nemen. Met mij is onze fractie blij, dat dit de uitkomst is van een motie, die door ons tijdens de begrotingsbehandeling 2013 is ingediend en door de voltallige raad is gesteund. In deze motie werd het college van B&W verzocht om:

  •  zelf een goed voorbeeld te geven door vanaf 2013 ervoor te zorgen, dat op korte termijn bevorderd wordt, dat het personeelsbestand uit meerdere jongeren bestaat (t/m 27 jaar) en dat men zich hier maximaal zal inspannen, binnen de wettelijke mogelijkheden.
  • als een actief werkgever (extra) leerwerkplekken, ervaringsplekken en starterfuncties voor jongeren te creëren;
  •  jaarlijks aan de raad hierover een rapportage met de stand van zaken te verstrekken (personeelsbestand, leeftijdsopbouw e.d.)

Ik weet, dat het een druppel is op een gloeiende plaat, maar als iedere gemeente hier een begin mee maakt, gaat het om meer druppels, zelfs een plasje!

Samen met de fractie gaan wij de komende jaren de personeelsopbouw, met name instroom van jongeren, goed volgen en daar waar nodig aanvullende initiatieven ontplooien.