Door op 8 november 2013

PvdA motie armoedebeleid unaniem aangenomen

Tijdens de Begrotingsraad van 7 november heb ik namens de PvdA-fractie een motie ingediend over het armoedebeleid. Kern van de motie was om het geld wat de gemeente jaarlijks krijgt voor armoedebeleid, ook daadwerkelijk daaraan te besteden. Hieronder volgt een toelichting op onze motie.

 

Dankzij de inspanningen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA en staatsecretaris Jetta Klijnsma is er voor 2013 extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds voor armoedebestrijding. Ten gevolge van de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden komen steeds meer mensen in de problemen. De kans om in armoede te geraken neemt voor alle groepen toe. Met name kinderen zijn hier de dupe van.

Kabinetsbeleid

Werk is nog steeds de beste manier om armoede en sociale uitsluiting tegen te gaan, daarom wil het kabinet in samenwerking met sociale partners de arbeidsparticipatie bevorderen. Mede door de economisch moeilijke situatie en het voortduren van de economische crisis zal de inzet van het kabinet niet kunnen voorkomen dat er mensen zijn die de eindjes moeilijk aan elkaar kunnen knopen. Met name kinderen zijn hier ongewild de dupe van. Dit kabinet onderkent de problemen die kunnen ontstaan wanneer je (langdurig) moet leven van een laag inkomen. Daarom trekt het kabinet meer geld uit voor de bestrijding van armoede. Voor 2013 komt er incidenteel 18 miljoen extra naar de gemeenten, voor 2014 zal dit ongeveer 70 miljoen zijn en in 2015 90 miljoen. Deze bedragen zijn structureel en worden toegevoegd aan het gemeentefonds.

Deze bedragen zijn niet geoormerkt. Als PvdA Montferland hechten wij eraan dat deze gelden ook daadwerkelijk aan armoedebestrijding worden besteed. Met name voor kinderen, alleenstaande ouders, werkenden met een laag inkomen en ouderen met een klein pensioen is er extra aandacht nodig.

Gemeentelijk armoedebeleid

De manier waarop de middelen verder ingezet zullen worden, is aan de individuele gemeente, aangezien de verantwoordelijkheid voor het armoedebeleid primair bij hen ligt. Gemeenten zijn het beste in staat om hulp te bieden aan mensen die dit nodig hebben en weten deze mensen ook het beste te bereiken. Eén op de negen kinderen groeit op in armoede. Veel van deze kinderen hebben het gevoel niet mee te kunnen doen en voelen zich buitengesloten.

 

Keuze

In de motie wordt de keuze gemaakt om het extra budget dat naar het gemeentefonds gaat voor armoedebestrijding ook daadwerkelijk aan armoede te besteden en niet in de algemene middelen of voor andere beleidsdoeleinden te gebruiken. Om te zorgen dat deze middelen ook daadwerkelijk worden ingezet waar ze voor bedoeld zijn kun je denken aan vormen zoals kindpakketten (met bijvoorbeeld de zwemles, bibliotheekpas, vervoer, kleding), ‘handgeld’ voor de sociale wijkteams of de ondersteuning van organisaties die zich hier specifiek voor inzetten zoals bijvoorbeeld de lokale afdeling van de Stichting Leergeld.