Door op 8 maart 2014

Uit de raad van 27 februari

Voorstel vervolg evaluatie adviesraden Sociale domein: één Sociale advies Raad

In de raad van 27 februari heb ik namens onze fractie de onderstaande tekst uitgesproken.

Eén sociale adviesraad vindt onze fractie best een goed idee. Er is nu minimaal 4 jaar lang gefunctioneerd met 3 commissies/raden en maar gezien de complexiteit die op de gemeente afkomt vanwege de 3 transities wordt het tijd voor één geïntegreerde gezamenlijke sociale raad waarin efficiënt en effectief gewerkt kan worden. We denken dat één raad op den duur beter werkt.

De 3 vorige adviescommissies (d.w.z. de WMO-raad, de Seniorenraad en de Cliëntenraad) staan positief tegenover de vorming van één adviesraad  maar merken op dat er een goede vertegenwoordiging van mensen uit de doelgroep Cliëntenraad Sociale zekerheid moet komen. verder dat er een goede terugkoppeling van B&W adviezen naar de adviesraad moet komen evenals een  betrokken ambtelijke ondersteuning alsook (m.n.) een tijdige betrokkenheid van de adviesraad bij beleids-en uitvoeringsvraagstukken

Met in achtneming van deze adviezen is  onze fractie er zeker niet op dit voorstel tegen. Een compliment aan deze drie adviesraden is overigens vinden wij op zijn plaats. Men heeft de gemeenteraad toch maar jarenlang van adviezen voorzien; stel je voor dat we dat allemaal zelf hadden moeten doen..   Maar alle gekheid op een stokje, dit soort belangengroepen-vertegenwoordigers zijn belangrijk voor onze gemeenteraad.

We hopen dan ook dat het college straks tot een goede vertegenwoordiging, van de diverse belangengroeperingen in de nieuwe sociale adviesraad komt en dat die een goede afspiegeling van onze samenleving zullen zijn.

 

Raadsvoorstel bekostiging beheerskosten Welcom – Albertusgebouw

Namens onze fractie wil ik graag  reageren op het agendapunt Albertusgebouw.

Het Albertusgebouw is nu klaar en logisch dat dan nu de beheerskosten om de hoek komen kijken.  Gevraagd wordt om een bedrag van € 90.000,00 voor beheerskosten. Onze fractie zit er wat minder met dat bedrag in de maag dan misschien een andere fractie. In feite was dat bedrag toen al voor het Albertusgebouw bestemd maar omdat er toentertijd nog geen zicht was op de ontwikkeling van het Albertusgebouw is dit geld vrijgevallen ( de zgn. kapitaalslasten).

Dat geld van toen, wordt nu dus min of meer weer teruggevraagd om dit (weer) voor het beheer van het Albertusgebouw in te zetten.

Waar we wel mee zitten is de onderbouwing van de opbouw van de beheerskosten. Daaruit blijkt dat € 90.000,00 eigenlijk niet genoeg is. Bijna

€ 45.000,00 wordt nu door Welcome meer gevraagd. Maar we gaan ervanuit dat ambtelijk deze kosten samen met Welcome naar beneden gebracht worden. (zo zijn de energielasten nog een inschatting, en is de huur van m.n. de inc. huurders nog niet helder).

Bespreekpunt: Werkwijze evaluatie rekenkamercommissie

Het Plan van de rekenkamercommissie (RC) heb ik en mijn fractiegenoten gelezen.

De RC wil haar betrokkenheid en de bekendheid van de RC met de raad te vergroten.

High-lights uit de voorstellen van de RC zijn wat ons betreft:

–         De RC geeft aan 2x in het jaar met de raad te willen overleggen in 2014 en 2015 en dan te evalueren hoe vaak dit nog nodig is 1 of 2x per jaar. Wat ons betreft een goed idee zo, zeker voor de nieuwe raadsleden.

–         De RC wil de nieuwe raad een informatie set geven die tevens een chequelist is  van grote projecten en verbonden partijen. Zowel op hardcopy als digitaal. Wij vinden dit ook een goed idee en hadden graag de chequelist van de verbonden partijen ook deze periode ontvangen.

–         Tot slot wil de RC vaker zelf onderzoek doen i.p.v. een extern bureau. Dat is kostenbesparend en altijd goed. Door zelfonderzoek (waarbij ook deskundige(n) in geschakeld kunnen worden) en door de raadsleden meer bij het onderzoek betrokken probeert de RC haar betrokkenheid bij de raadsleden te vergroten.  Met dat idee stemmen wij uiteraard in.   

Het e.e.a. geldt m.n. voor de nieuwe raad. Maar om hier alvast met elkaar over na te denken, is niet verkeerd, we hebben tenslotte al een aantal jaren met de RC gewerkt.