Door op 1 februari 2016

Veiligheidsregio moet goedkoper; niet duurder.

Op initiatief van onze fractie hebben we in de raad van januari een motie over een niet geagendeerd onderwerp ingediend.

Deze motie werd raadsbreed ondersteund en ik voerde hierover tijdens de raad het woord.

De VNOG lijkt “een ver van mijn bed show” maar deze enorme grote organisatie waarbij 22 gemeenten zich aangesloten hebben, heeft wel degelijk invloed op ons gemeentelijk beleid als het gaat om veiligheidsvraagstukken en dan vooral op het gebied van brandweerzaken.

Voor het jaar 2017 vraagt de VNOG van onze gemeente een extra structureel bedrag van €110.000, – als gevolg van een nieuwe verdeelsystematiek. Naast deze € 110.000, – komt daar nog eens bij:  de door onze gemeente aan de VNOG opgelegde korting van 5% uit de kerntakendiscussie van juni 2015. Dit kortingsbedrag van in totaal € 55.000, – heeft de gemeente nog niet teruggezien bij de financiële afrekening met de VNOG. Het zelfde geldt voor onze bezuinigingskorting van € 50.000, – voor het voormalige project MOED (een verandertraject om de brandweer gereed te maken voor de toekomst) die de VNOG óók door onze gemeente opgelegd kreeg.

Al met al wordt daarom door de gemeente Montferland nu al rekening gehouden met een extra nadeel van in totaal € 250.000, -. Veel geld wat we eigenlijk gezien de moeilijke financiële omstandigheden van onze gemeente op dit moment liever aan iets anders willen besteden.

Niet alleen de raadsleden begrepen dat het nu “alle hens aan dek is’’ (16 februari komt het begrotingsvoorstel al in het AB van de VNOG) maar ook het college van Montferland wil via een zienswijze aan de VNOG laten weten dat zij het helemaal niet eens is met de nieuwe begrotingsvoorstellen.

Concreet wordt aan de VNOG gevraagd om:

“De kloof tussen voordeel- en nadeelgemeenten in het nieuwe verdeelmodel zoveel mogelijk te dichten door de oproep zoals gedaan door de gemeenteraad van Lochem te steunen en het college te verzoeken alles in het werk te stellen om de andere gemeenten te overtuigen om:

  1. De overgangstermijn van 2 naar 5 jaar uit te breiden
  2. De stemverhouding in lijn te brengen met de gemeentelijke, risicogerichte bijdragen.
  3. De financiële nadelen voor gemeenten zoveel als mogelijk te beperken door een nieuwe, realistische bezuinigingsdoelstelling af te spreken”.