Door op 24 april 2013

Verkiezingsprogramma 2010-2014

We zijn nu achter de schermen bezig om het verkiezingsprogramma vorm te geven voor de periode 2014-2018. Daarbij merken we dat het huidige programma met als motto ‘iedereen telt mee’ nog steeds actueel is, en zijn vele voornemens al gerealiseerd. Ik daag je uit om met ons mee te denken. Als jij een onderwerp belangrijk vindt en het moet in ons verkiezingsprogramma, reageer dan op deze website of op onze facebookpagina. Ter inspiratie vind je hieronder de tekst uit ons programma 2010-2014.

 

 

Verkiezingsprogramma 2010-2014 PvdA – Montferland

Voorwoord

De typische grondbeginselen van de sociaaldemocratie kenmerken zich door de voortdurende inspanning voor aspecten als menselijke waardigheid, sociale rechtvaardigheid, daadwerkelijke vrede en democratische verhoudingen. Bij al het doen en laten van de gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid ligt het geloof in de gelijkwaardigheid van mensen ten grondslag.

Het nu volgende verkiezingsprogramma vormt in de komende periode 2010 -2014 de basis voor het raadswerk van de PvdA Montferland.

Inhoudsopgave

Vooraf

 1.  Inleiding
 2. Een terugblik van 5 jaar      Montferland

 

Hoofdthema’s en actiepunten:

 

 1. Werken, Inkomen en Onderwijs
 2. Wonen en leefbaarheid
 3. Welzijn
 4. Milieu en Verkeer
 5. Bestuur en Burger

 

Bijlage:

 

 1. Speerpunten per kern

 

 

1. Inleiding

De Partij van de Arbeid Montferland staat voor een gemeente die er voor u is. Juist nu kan de gemeente veel voor u betekenen. Door te investeren in werkgelegenheid en door de dreigende tweedeling tussen werkenden en niet-werkenden een halt toe te roepen.

De Partij van de Arbeid in de gemeente Montferland staat voor werk. In deze tijd van economische crisis versnellen we bouwprojecten en spelen we een bemiddelende rol tussen werkgevers, onderwijsinstellingen en werknemers. We willen extra aandacht besteden aan de kwetsbare groepen om ervoor te zorgen dat zij niet aan de kant komen te staan.

Iedereen heeft recht op een veilige en schone buurt waar kinderen veilig op straat kunnen spelen en waar ouderen ’s avonds de deur uit kunnen. Dat betekent niet alleen dat het vuilnis keurig op tijd wordt opgehaald en dat iedere wijk een actieve wijkagent heeft maar ook dat bewoners zich verantwoordelijk voelen voor hun buurt. Zo zorgt de PvdA Montferland ervoor dat overlast, vervuiling, discriminatie en asociaal gedrag voortvarend wordt aangepakt.

De Partij van de Arbeid Montferland staat voor verbetering van de gemeentelijke dienstverlening. U hoort centraal te staan in alles wat we doen. Als we buurten opknappen luisteren we dus naar bewoners en voor het verbeteren van de thuiszorg luisteren we naar cliënten. We zetten ons in voor het verkorten van de wachttijden. Tevens zetten wij ons in voor de vermindering van regeldruk voor ondernemers. Daarnaast gaan we zuinig om met publiek geld.

Wie wil, kan op ons rekenen en wij rekenen ook op u!

 

2.Een terugblik van vijf jaar Montferland

De afgelopen jaren hebben we als PvdA samen met onze coalitiegenoten veel bereikt. De voornemens die vastgelegd waren in het coalitie-akkoord zijn tezamen met de daarin vastgelegde ambities over de periode 2005-2010 bereikt. Het voert te ver om alles de revue te laten passeren. Daarom geven wij hieronder kortweg een aantal bereikte resultaten weer:

Leefbaarheid wijk en kerngericht werken: Ieder dorp en/of wijk heeft inmiddels een eigen dorps- of wijkraad gekregen.

Masterplan ‘s-Heerenberg: Een aantal ontwikkelingen van dit langlopende plan voor ‘s- Heerenberg zijn ingevuld of nog in ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan woongebied Kloosterhof, wooncomplex Stendermolen, woon- en winkelgebied complex Klinkerstraat en de herinrichting Stadsplein.

Structuurvisie Montferland: Voor het grondgebied van onze gemeente dienen vanaf de invoering van de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening structuurvisies gemaakt te worden. De structuurvisie Montferland is daar een voorbeeld van.

Structuurvisie Didam: In de structuurvisie Didam wordt op hoofdlijnen beschreven hoe Didam zich ruimtelijk verder kan ontwikkelen. Daarbij is men concreet ingegaan op zes deelgebieden.

Kerkwijk: In Didam is de nieuwe woonwijk Kerkwijk ontwikkeld. De bouw van de eerste woningen is inmiddels gestart.

Zeddam: Herinrichting van een gedeelte Benedendorpsstraat en een gedeelte Oude Doetinchemseweg: De Benedendorpsstraat en de Oude Doetinchemseweg zijn in 2007 en 2008 heringericht.

Centrumplan Zeddam: In Zeddam zijn een tweetal bouwprojecten uitgevoerd. Er is op de hoek van de Vinkwijkseweg een woon-zorgcomplex gebouwd en op het Europaplein worden woningen gerealiseerd. Samen met het herinrichten van het Gerrit Varwijkplein is de inrichting van dit centrumplan inmiddels uitgevoerd.

Afkoppelproject Didam: In 2008 en 2009 is een forse inhaalslag gemaakt om het regenwater in Didam af te koppelen. Eind 2009 zal het afkoppelproject succesvol worden afgesloten.

Meulenvelden: De realisatie en opening van Meulenvelden was een belangrijk resultaat. Het betreft een nieuw zorgconcept met woon- en zorgaanbod voor ouderen. Ook buiten onze gemeente dient dit concept als voorbeeld vanwege de goede uitstraling. In Zeddam zal eveneens een forse impuls aan de ouderenhuisvesting gegeven worden. Op termijn komt er ook in ‘s-Heerenberg een vergelijkbaar concept voor ouderenhuisvesting.

Invoering Diftar: De invoering van Diftar heeft geleid tot een betere afvalpreventie en afvalscheiding in Montferland. Het betreft een geslaagde vermindering van de hoeveelheid restafval en gft door het principe: “de vervuiler betaalt” toe te passen.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): De WMO heeft tot doel elke burger te  laten meedoen in de maatschappij. Ondanks de grote financiële problemen (We zijn namelijk een nadeelgemeente d.w.z. dat wij van het Rijk voor de uitvoering van de WMO minder geld krijgen dan wij aan Awbz uit moeten geven)zijn wij er toch in geslaagd om de kwaliteit en de hulp voor de hele WMO op een goed niveau aan te bieden.

Brede Scholen: In een brede school worden diverse functies die belangrijk zijn voor het kind en de ouders samengebracht in één voorziening. Voorbeelden hiervan zijn  combinaties van onderwijs, sport en kinderopvang. In Didam loopt de  voorbereiding van twee brede scholen. Eén aan de Lupinestraat (Noord) en één in de Kerkwijk (Zuid).

Sportvoorzieningen: Het gemeentelijke beleid t.a.v. voetbalaccommodaties en voetbalvoorzieningen is in nota’s vastgelegd. Spreiding van sportaccommodaties en voorzieningen over de verschillende kernen is daarbij van groot belang. Verder is nieuwbouw in ontwikkeling van sportcomplex Montferland in ’s-Heerenberg en is de renovatie van zwembad de Hoevert in 2009 afgerond. Ook wordt er een kunstgrasveld gerealiseerd bij MVR en een bij DVC ’26.

Welzijn: In een nota is het nieuwe subsidiebeleid voor de gemeente Montferland vastgelegd. Er is een cultuurnota gemaakt en de kaders voor het ouderen- en jongerenwerk zijn bepaald. Een voorbeeld hiervan is de uitvoering van het Jeugd- en Veiligheidsbeleid. Daarnaast is er specifiek een Achterhoeks- alcoholmatigingsbeleid ontwikkeld dat in de regio Achterhoek op veel aandacht mag rekenen. Voorts is de Stichting Welcom tot stand gekomen door een fusie tussen de 4 welzijnsinstellingen in Montferland.

Regionaal bedrijventerrein (RBT) – Euregionaal bedrijventerrein (EBT): De 4 gemeenten van de West Achterhoek hebben afgelopen periode overeenstemming bereikt over het gezamenlijk ontwikkelen van het RBT en EBT om daarmee de werkgelegenheid in dit gebied voor de toekomst veilig te stellen. Voor ’s-Heerenberg betekent dit een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein met ruim 28 ha netto. Door de samenwerking met de provincie op dit gebied komt er de komende periode ook geld vrij voor de transformatie van het bedrijventerrein de Fluun Noord (stationsomgeving Didam) naar woningbouw.

 

3. Werken, Inkomen en Onderwijs 

Werk, juist nu van het allergrootste belang

Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen als voor de samenleving. Werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan het gevoel van eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid. Werk houdt mensen betrokken bij de samenleving en is een voorwaarde voor solidariteit en emancipatie.

De Partij van de Arbeid Montferland staat juist nu voor zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden dan wel te krijgen met een extra aandacht voor uitzendkrachten, voormalig bijstandsgerechtigden, jongeren, ouderen, nieuwe Nederlanders en mensen met een chronische ziekte dan wel een lichamelijke- of verstandelijke beperking. Bij baanverlies is het van belang om zo snel mogelijk via maatwerk door te stromen naar ander werk of door (om)scholing de kans te vergroten om in de toekomst passend werk te verkrijgen.

 

Inkomen, een sociaal vangnet voor wie dat nodig heeft!

De PvdA Montferland staat voor eerlijk delen, verkleinen van de kloof tussen arm en rijk en een behoorlijk inkomen maar ook voor zaken als goede zorg, huisvesting en integratie in de samenleving. Wie (even) niet kan, moet kunnen rekenen op een vangnet. Door de economische crisis ligt armoede op de loer. De eerste tekenen zijn er al dat vooral jongeren, laagopgeleiden, eenoudergezinnen en allochtonen de eerste slachtoffers zijn. De beste vorm van armoedebestrijding is werk. Alle Nederlanders moeten daartoe de kans krijgen.

Wie toch zijn baan verliest of niet kan werken, laten we echter niet in de steek. Ook burgers die ernstige schulden hebben helpen wij verder. Schuldenproblematiek werkt vaak verlammend op het vermogen van mensen om hun leven weer op orde te krijgen. Dit kan zelfs leiden tot een sociaal isolement, problemen in de gezinssituatie en dreigende dakloosheid. Daarom wil de PvdA Montferland volop inzetten op schuldhulpverlening.

Actiepunten:

 1. De PvdA wil versnelde uitvoering van al geplande bouw – en wegenprojecten om werknemers in de bouw en de toeleveringsbedrijven aan het werk te houden. Hetzelfde geldt voor onderhoud-, isolatie- en renovatieprojecten.
 2. PvdA Montferland wil bevordering van re-integratie voor werklozen met een uitkering op elke maatschappelijk verantwoorde manier.
 3. De PvdA wil de gemeente stimuleren tot het in dienst nemen van mensen met minder kansen op de arbeidsmarkt zoals mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, nieuwe Nederlanders en oudere werknemers. De gemeente moet, waar mogelijk, de mensen van WEDEO in dienst nemen.
 4. De PvdA Montferland wil continue voorlichting over kwijtschelding, gemeentelijke belastingen, tarieven, mogelijkheden om schuldhulpverlening in te schakelen en overige inkomensondersteunende voorzieningen. Alleen zo wordt stille armoede voorkomen.
 5. De PvdA staat voor behoud danwel uitbreiding van de huidige faciliteiten voor de minima zoals een pc-project, langdurigheidtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen/ heffingen, lidmaatschap van een vereniging voor de kinderen en telefonische bereikbaarheid.

 

Onderwijs voor iedereen

Het onderwijs is een belangrijke motor voor emancipatie en integratie in de maatschappij. Zo zien we met trots dat iedereen elke positie in onze maatschappij kan innemen en ook dat mensen met een beperking kunnen deelnemen aan de samenleving. De PvdA staat voor innovatief, goed, toegankelijk en betaalbaar onderwijs voor iedereen.

 

Actiepunten:

 1. De PvdA Montferland wil behoud van het speciaal onderwijs in onze gemeente en wel zo dicht mogelijk bij huis. De PvdA Montferland zal zich hiervoor in de regio sterk blijven maken.
 2. De PvdA Montferland wil voortzetting in de gemeente Montferland van het beleid betreffende de voor- en vroegschoolse educatie. Daar waar mogelijk en wenselijk, uitbreiding van het beleid naar de kinderopvang.
 3. De PvdA Montferland wil stimulering van de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang tot een voorziening voor kinderen van 0 tot 4 jaar.

 

4. Wonen en leefbaarheid

Veiligheid voor iedereen

De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een veilige buurt, zodat kinderen veilig buiten kunnen spelen en niemand angst heeft voor overlast of criminaliteit. Je veilig voelen is een basisbehoefte. Veiligheid begint bij preventie en aanpak van criminaliteit en asociaal gedrag. De PvdA zet zich deze raadsperiode in om overlast en verloedering versneld terug te dringen. De PvdA neemt het voorts op voor het slachtoffer. Geweld en intimidatie mag nooit worden beloond. De PvdA kiest voor een structurele aanpak bij huiselijk geweld. Stop alcoholmisbruik van jongeren en ouderen. De overtreders moeten worden aangepakt. Regels zijn regels.

De vrijwillige brandweer vormt een belangrijk onderdeel van onze gemeente. Zij is een professioneel en tegelijkertijd duurzaam netwerk voor de lokale veiligheid en de ruggengraat van de regionale rampenbestrijding. Deze duurzame vorm van burgerbetrokkenheid dient voor de toekomst behouden en zelfs versterkt te worden. Deze mag niet verdwijnen uit onze gemeente.

 

Actiepunten:

 

 1. De politie dient elk moment goed bereikbaar te zijn.
 2. De PvdA Montferland wil dat bij problemen met rondhangende jeugd er adequaat door de politie opgetreden wordt. Voor rondhangende jeugd kunnen in overleg met de jongeren plekken worden aangewezen (JOP plek) waar zij kunnen vertoeven en waarbij vastgelegd moet worden op welk tijdstip het daar weer rustig moet zijn.
 3. De PvdA Montferland wil de brandweer en hun vrijwilligers ondersteunen in hun wens naar lagere opkomsttijden, een gelijkblijvend aantal brandweerkazernes, minder onnodige ballast, een bloeiend vakmanschap en een uitstekend beeld van de “vrijwillige brandweer” met daaruit voortkomend een sterke werfkracht voor o.a. nieuwe vrijwilligers.

Goed wonen voor iedereen

De PvdA Montferland vindt dat iedereen een goed dak boven zijn of haar hoofd verdient en dat in een prettige en veilige buurt. Voor veel mensen, of het nu starters, doorstromers of ouderen zijn, is dat vaak onvoldoende bereikbaar. De wachttijden voor huurhuizen zijn lang en koophuizen zijn onbetaalbaar geworden. Dat vraagt naast doorstroming vooral om voldoende betaalbare woningen. De gemeente moet er naar streven de vraag naar woningen en het huidige aanbod beter op elkaar afstemmen. De twee woningbouwstichtingen moeten, in samenspraak met gemeente, ervoor zorgen dat de woningbouwproductie op peil blijft en dat de wijken niet verloederen. We hebben speciale aandacht voor groepen woningzoekenden die het moeilijk hebben op de woningmarkt. Voor hun huisvesting draagt de gemeente extra verantwoordelijkheid.

Actiepunten:

 

 1. De PvdA Montferland wil elke vier jaar een woonbehoefte onderzoek. Zo kan bekeken worden welke voorzieningen en woningbouwactiviteiten voor alle kernen ten behoeve van ouderen, jongeren en starters (in de vorm van levensloopbestendige, betaalbare huur- en koopwoningen)nodig zijn. Dit geldt voor gezinnen, samenwonenden en alleenstaanden.
 2. Initiatieven van starters op de woningmarkt, zoals de kopersverenging in Braamt zullen door de PvdA Montferland ondersteund worden. Dit collectief Particulier Opdrachtgeverschap geeft jongeren meer kans om in het eigen dorp te bouwen.
 3. De PvdA wil de identiteit van de kern Didam bewaren en wil hier geen onnodige hoogbouw meer.
 4. De PvdA wil meer betaalbare appartementen voor jongeren (zgn. HAT–eenheden).

 

De kleine kernen en het buitengebied

Veel mensen genieten dagelijks van het mooie Montferlandse. Een gebied waar veel van onze inwoners niet alleen wonen, maar ook werken en waar anderen in het weekend tot rust komen. Maar het landelijk gebied verandert. De voorzieningen in het landelijk gebied verdwijnen. Onze regio wordt nu door de economische crisis getroffen, waardoor de werkloosheid oploopt en de kans op sociale achteruitgang toeneemt. Tevens heeft zij ook nog te maken met de gevolgen van de vergrijzing. Voor velen zijn de beschikbare huizen onbetaalbaar, waardoor vooral jongeren wegtrekken.

De PvdA Montferland investeert daarom samen met de inwoners in de kracht van de kleine kernen en het buitengebied. De PvdA Montferland streeft naar meer werkgelegenheid, toegankelijke voorzieningen en kwalitatief goede woningen. Jong en oud, rijk en arm, iedereen moet in Montferland kunnen wonen en werken met onderwijs dicht bij huis en met basisvoorzieningen zoals basisscholen, (sport)verenigingen en winkel(voorziening) in zoveel mogelijk kleine kernen. Veel (studerende) jongeren willen in onze gemeente blijven wonen maar worden helaas gedwongen om elders woonruimte te zoeken. Onze gemeente beschikt over te weinig goedkope huurappartementen (twee-kamerflats) die voor deze doelgroep betaalbaar is.

Actiepunten:

 

 1. De PvdA Montferland streeft ernaar in de kleine kernen de bibliotheekvoorziening te handhaven en waar mogelijk in combinatie met een brede school of een kulturhus.
 2. De PvdA Montferland zal zich inzetten zodat de gemeente Montferland een duidelijk agrarisch stempel blijft houden. Daarnaast wil zij behoud van de kracht en de sfeer van het landelijk gebied. Deze zijn onmisbaar voor een gemeenschap waar het goed wonen is. Megastallen van meerdere lagen passen daar naar onze mening niet in.
 3. De PvdA Montferland waardeert het Noaberschap, waarbij zowel naast elkaar als met elkaar geleefd wordt, en wil de verdere ontwikkeling daarvan stimuleren. Een vitaal landelijk gebied met de kleine kernen is onmisbaar. Een dergelijk uniek woon- ,werk- en leefgebied moet beschermd worden. De kansen en mogelijkheden voor het herbestemmen van agrarische gebouwen en -bouwblokken moeten versterkt en benut worden.
 4. De PvdA Montferland staat voor concrete uitvoering en controle op de haalbaarheid van dorpsplannen en wil dit stimuleren door het toekennen van een eigen budget per kern via de dorpsraad, wijkraad of buurtverenigingen.

 

Recreatie en toerisme

Recreatie en toerisme vormen een belangrijke pijler in de Montferlandse economie, zeker als dit het gebiedsdeel van ’s-Heerenberg en omstreken betreft. De PvdA wil initiatieven zoals Kunst & Kunstig ondersteunen maar ook andere projecten mits deze een niet te zware belasting vormen voor de natuur. Naast grote publiekstrekkende evenementen zoals Carnaval, Didam op Stelten, Mechteld ten Ham of recreatiegebieden zoals Stroombroek en de Nevelhorst, ligt de kracht voor Montferland vooral in de kleinschalige “parels” binnen onze gemeente die het hele jaar het bezoeken waard zijn. De kleine hotelletjes, de verfijnde restaurants, de groene campings, de wandeling door het bos en de kontakten met de aardige Montferlanders. Dit zorgt ervoor dat de mensen terugkomen.

De PvdA Montferland pleit voor meer aantrekkelijke recreatieve activiteiten die voorzien in een langer verblijf in onze gemeente. Daarbij zal men zich op meer leeftijdsgroepen moeten richten dan tot nu toe. Ook voor jongeren moet er een aantrekkelijk aanbod uitgebouwd worden, zoals bijvoorbeeld skeeler mogelijkheden, mountainbiken, organiseren van survivals, etc.

Voor de gemeente Montferland moet het nieuwe VVV-kantoor in Zeddam de spil zijn van alle informatieverkeer en moet het Recreatieschap Achterhoek Liemers, het Achterhoeks Bureau voor Toerisme samen met het Fremdenverkehrsamt Emmerich onze regio beter onder een breder publiek bekendmaken.

Actiepunten:

 

 1. Voor de PvdA Montferland zijn “Toerisme en recreatie projecten” economisch gezien voor Montferland gelijkwaardig aan bijvoorbeeld een nieuw industrieterrein. Dit zijn eveneens belangrijke pijlers voor de werkgelegenheid en vormen inkomstenbronnen voor onze gemeente. De ontvangen toeristenbelasting dient daarom in belangrijke mate ten gunste van de sector zelf geïnvesteerd te worden.
 2. PvdA Montferland wil de ontwikkeling stimuleren van een toeristisch gebied bij de waterplassen van Roelofs in Nieuw-Dijk.
 3. De PvdA Montferland wil de ontwikkeling van een avontuurlijke speelplaats of speelbos binnen de gemeente Montferland stimuleren.
 4. De PvdA Montferland staat voor het actief stimuleren van zgn. groene campings.

5. Welzijn

Goede en betaalbare zorg

Steeds meer ouderen leven langer. Zij vinden het prettig om in hun eigen huis te blijven wonen, ook als ze door ziekte en gebreken meer ondersteuning nodig hebben. Goede en betaalbare zorg moet voor iedereen beschikbaar zijn. De inzet van de WMO-gelden zal dan ook in de komende raadsperiode door ons kritisch worden gevolgd. Voor de PvdA is er geen enkele reden om te korten op de WMO-gelden ondanks de verminderde toekenning van gelden hiervoor door het Rijk. Door toekomstige ontwikkelingen veroorzaakt door de toenemende vergrijzing en de stijging van het aantal mensen dat gebruik gaat maken van de zorg, zijn extra investeringen door de gemeente nodig. De PvdA vindt ook dat de menselijke maat terug moet keren in de zorg, kleinschalig en in de buurt.

Hulpbehoevende mensen zullen in veel gevallen terugvallen op professionele zorginstanties. Daarnaast zal ook veel gebruikt gemaakt worden van de mantelzorg van familieleden, vrienden of buren. De PvdA wil hierin zoveel mogelijk ondersteuning geven. Daarnaast verdienen Zorgboerderijen onze steun.

 

Actiepunten:

 1.  De PvdA wil dat steunpunten voor ouderen in kleine kernen, het ouderenwerk en de ondersteuning van mantelzorgers minimaal op hetzelfde niveau ondersteund en gesubsidieerd blijven.
 2. De PvdA Montferland wil dat bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met ouderen en gehandicapten. Vooral in de woongebieden waar relatief veel ouderen wonen.
 3. De PvdA Montferland wil onverkort handhaving van een sociaal maatschappelijk aanvaardbaar voorzieningenniveau van de WMO.

Kunst en cultuur: een bron van inspiratie

Kunst en cultuur zijn een bron van inspiratie maar spelen ook een belangrijke rol bij participatie en emancipatie van burgers. Cultuur draagt bij aan het imago van onze gemeente. Daarvoor is een gevarieerd cultureel aanbod van groot belang. Bewoners moet de mogelijkheid geboden worden mee te kunnen doen en waar mogelijk moet eigen initiatief gestimuleerd worden. De activiteiten van de Heemkundekring en oudheidkundige verenigingen wil de PvdA Montferland ten alle tijden faciliteren.

Actiepunten:

 

 1. De PvdA Montferland wil dat culturele en kunstzinnige publieksactiviteiten in alle (ook kleine) kernen met behulp van de gemeente gepromoot en waar mogelijk ondersteund worden. Samenwerking met andere gemeenten en onze naburige gemeente in Duitsland (Emmerich) moet gestimuleerd worden om tot gemeenschappelijke (kunstzinnige en culturele) evenementen op dat gebied te komen.
 2. In de afgelopen decennia is het gemeentelijke beleid betreffende kunst en cultuur in de openbare ruimte minimaal aan bod gekomen. Inmiddels is er een cultuurnota. De PvdA Montferland is voorstander van verdere inventarisatie van mogelijkheden en wensen op dit gebied.

 

Jongeren

Kinderen zijn het kapitaal van de toekomst. Zoals is vastgelegd in het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind hebben zij recht op een beschermde, liefdevolle omgeving en recht op onderwijs die ze een stevige basis biedt voor een goede toekomst. Als jongeren van school komen moet alles op alles worden gezet om ze aan het werk te krijgen. Gelijke kansen zijn voor de PvdA de basis voor een waardig bestaan. Juist in tijden van economische crisis is bestrijding van de jeugdwerkloosheid een topprioriteit.

Jeugdhulpverlening, scholen en gemeenten moeten problemen tijdig signaleren en voorkomen. Jongeren die soms al op erg jonge leeftijd in de knel komen, worden geholpen om hun leven weer op de rails te krijgen. In het geval van echte probleemgezinnen kan geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Jongeren met gedragsproblemen die niet naar school willen of willen werken worden aangepakt. De PvdA Montferland wil de samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en het basisonderwijs verder stimuleren.

Actiepunten:

 

 1. Het jeugdbeleid van de gemeente verzinnen we niet op het gemeentehuis maar moet met participatie van de jongeren zelf gebeuren.
 2. Jongerenwerk is een standaard basisvoorziening in de twee hoofdkernen van onze gemeente en moet dit ook blijven. Ook in de komende raadsperiode zal de PvdA Montferland dit ondersteunen en waar nodig verder uitbouwen. Zo wil zij, dat een nieuw en tot de verbeelding sprekend jongerencentrum in Didam gerealiseerd wordt.

Sport verbindt en daagt uit

Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid en zorgt voor ‘teamspirit’ en onderling respect. Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen, maar ook in het bevorderen van participatie en sociale samenhang in onze gemeente. Het is van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het vormen van verenigingen ,waarbij meerdere sporten beoefend kunnen worden en die dus een recreatief aanbod kunnen bieden voor de hele familie, werken hierbij stimulerend. De gemeente moet daarbij waar nodig de helpende hand bieden.

Actiepunten:

 

 1. De PvdA Montferland vindt dat de gemeente in alle kernen, de sportactiviteiten en de sociale taken, die clubs hebben, moeten ondersteunen en versterken.
 2. De PvdA Montferland wil “Bewegen voor Kinderen” stimuleren en faciliteren.

 

 

6. Milieu en Verkeer

Een groene en duurzame gemeente

De PvdA is een groot voorstander voor het behoud van een goed leefmilieu en een rijke natuur in onze gemeente.  Daarom wil zij ook dat de gemeente het klimaatakkoord en de gemaakte afspraken op het gebied van duurzaam inkopen continueert. Daar waar afwegingen gemaakt moeten worden tussen “rood” (bebouwing, bedrijven, etc.) en “groen” (natuur) mag het economisch belang nooit zondermeer overheersen. Bossen, beekjes, weiden en kleinschalige agrarische activiteiten zijn naast de ecologische waarde van het gebied ook een belangrijke trekpleister voor toeristen. De ecologische waarde van de natuur in Montferland heeft dus ook een economische waarde. In ons dichtbevolkte land is open ruimte en een aantrekkelijk, rustig landschap een schaars goed aan het worden. Schaars betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt. De gemeente moet verder zelf het goede voorbeeld geven op het gebied van duurzaamheid/ klimaatneutraal zijn, bij alles wat zij doet, bouwt of realiseert.

Actiepunten:

 

 1. De PvdA Montferland wil dat nieuwbouwwoningen en gerestaureerde woningen in onze gemeente energiezuinig gebouwd worden. De landelijk geldende norm hiervoor moet gehaald of zelfs verbeterd worden.
 2. De PvdA Montferland wil dat de gemeente het goede voorbeeld geeft. Het nieuwe gemeentehuis moet dan ook energieneutraal gebouwd worden. De openbare straatverlichting moet worden uitgerust met zuinige lampen en armaturen.Daarnaast stimuleert de gemeente haar medewerkers om te carpoolen, meer te fietsen en met (schoon) OV te reizen. Tevens kiest de gemeente bij vervanging van het gemeentelijk wagenpark voor een duurzaam alternatief.
 3. De PvdA Montferland wil dat de gemeente blijvend voorlichting- en educatieve activiteiten stimuleert en ondersteunt voor het vergroten van het draagvlak van het milieubeleid, zoals thans gebeurt met inschakeling van de Nederlandse Milieu Educatie (NME).

 

Veilig verkeer en toegankelijk openbaar vervoer

De meeste mensen wonen, werken, recreëren en winkelen binnen een straal van twintig kilometer. Driekwart van alle verplaatsingen in onze gemeente is korter dan 7,5 kilometer. Vaker fietsen, de bus pakken of lopen is goed voor de veiligheid, gezondheid, de leefbaarheid en de bereikbaarheid. De PvdA Montferland is dan ook voorstander van goed openbaar vervoer. Daarnaast willen wij geen parkeergeldheffing en geen uitbreiding van blauwe zones.

 

Actiepunten: 

 

 1. De PvdA Montferland wil autovrije zones (een half uur voor de start van de school en een half uur na schooltijd)  of  zogenaamde “Zoen- en Zoef-zones” invoeren bij de basisscholen.
 2. De PvdA Montferland wil dat er een onderzoek komt naar het gebruik van onverharde wegen. Doel is het tegengaan van het sluipverkeer zodat deze wegen veilig als toeristische en recreatieve routes kunnen worden benut.
 3. De PvdA Montferland wil o.a. via het Gemeentelijk Vervoers- en Verkeersplan (GVVP) de mogelijkheden en de wensen onderzoeken om de snelheid op de binnenwegen in het buitengebied max. 60 KM te maken.
 4. De PvdA Montferland wil de ons omringende natuur en het buitengebied maximaal toegankelijk maken door aanleg van veilige nieuwe fiets-, wandelpaden en oversteekplaatsen.
 5. De PvdA Montferland wil onnodige verkeersremmende maatregelen laten weghalen.
 6. De PvdA Montferland wil voor o.a. de schoolgaande jeugd een busverbinding van ’s-Heerenberg, via Zeddam, Beek, Loerbeek en Nieuw Dijk naar het treinstation in Didam (v.v) gedurende de ochtend- en middagspits in stand houden, c.q. uitbreiden.

 7. Bestuur en burger

Moderne democratie en goed bestuur 

Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers en moeten eenvoudig in dialoog en contact kunnen komen met de inwoners. Raads- en commissievergaderingen kunnen vaker op de relevante locatie gehouden worden. Belanghebbenden en betrokkenen kunnen zo in de eigen omgeving hun woordje doen. De commissievergadering mag wat de PvdA betreft interactiever door bezoekers actief deel te laten nemen in de commissievergadering. Voorbeelden uit de afgelopen jaren bleken uiterst succesvol en goed bezocht.

De PvdA vindt dat participatie van de inwoners nodig is om het vertrouwen tussen de burger en de overheid te vergroten. Er moet structureel gedacht worden over of en zo ja hoe je inwoners betrekt bij beleid- en besluitvorming. De gemeente moet vooraf heldere keuzes maken over de invulling van het participatieproces, daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in de inbreng van burgers en ervoor zorgen dat men volledig wordt geïnformeerd. De inbreng van de dorps- en wijkraden blijft vaak nog te veel in het ambtelijk apparaat steken.

 

Actiepunten: 

 

 1. De PvdA Montferland stelt voor commissie/raadsvergaderingen in voorkomende relevante gevallen op locatie te houden.
 2. De PvdA Montferland wil dat de gemeente duidelijke, eenvoudige spelregels voor burgerparticipatie ontwikkelt.
 3. De PvdA Montferland wil verdere bevordering van de inbreng van de dorps/wijkraden en belangengroepen.
 4. De PvdA fractie Montferland wil 1x per jaar aan de leden en geïnteresseerde burgers in een interactieve bijeenkomst informatie geven over haar raadswerk.

De financiën van de gemeente en gemeentelijke dienstverlening

De Gemeente Montferland krijgt vanaf 2011 zo’n 20% aan algemene middelen minder van het Rijk. De nieuwe gemeenteraad zal volgens de PvdA dan ook moeten beginnen met een serieuze kerntakendiscussie. Wat doen we nog wel als gemeente en wat beslist niet meer. Onverkort blijft het uitgangspunt voor de PvdA staan dat structurele lasten uit structurele inkomsten betaald moeten worden.

De gemeente is er voor haar inwoners en niet omgekeerd. Burgers eisen van de overheid dat deze transparant en efficiënt handelt. Klant onvriendelijkheid, het niet nakomen van afspraken, telefonische onbereikbaarheid, fouten verhullen, etc. zijn elementen die voorkomen moeten worden. Dat geldt in elk bedrijf, zo ook voor de gemeente.

Actiepunten:

 

 1. 1.      De PvdA Montferland ondersteunt de start van een kerntakendiscussie om beoogde bezuinigingen te realiseren.

Minder regels, meer service

Onze gemeente kan nog beter haar dienstverlening voor de burger regelen. Met een klantgerichte aanpak, heldere informatievoorziening naar de burgers, procesinnovatie en professionalisering van het toezicht en beperking van de regelreflex moet dit lukken. Op termijn levert minder regels – meer service niet alleen voor de klant maar ook voor de gemeente zelf kostenbesparingen op. Voor minder regels en meer service denken wij concreet aan een reductie van de administratieve lasten voor burgers en ondernemers.

 

Actiepunten:

 

 1. Versnelling en vereenvoudiging van de Welstandtoets.
 2. Handhaving geautomatiseerde kwijtschelding gemeentelijke belastingen.
 3. Door minder regelgeving reductie van de administratieve lasten voor burgers en ondernemers.

 

8. Speerpunten per kern

De PvdA Montferland zet zich per kern in voor:

 

Azewijn:

 

 1. Het behoud van de kracht en de sfeer van het landelijk gebied. Megastallen van meerdere lagen passen daar naar onze mening niet in. Intensieve veehouderij moet zorgvuldig ingepast worden in het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG).
 2. Het tegengaan van sluipverkeer in Azewijn, met name rondom de Laakweg, Gendringseweg en Dr. Hoegenstraat.
 3. Voortvarendheid bij het realiseren van het ontbrekende deel van de rondweg tussen de rondweg Zeddam en het Euregionaal bedrijventerrein in ’s Heerenberg.
 4. Het in een vroeg stadium betrekken van de dorpsraad Azewijn bij het ontwikkelen van plannen voor de kern.

 

Beek/ Loerbeek:

 

 1. Het ontsluiten van t.z.t. de nieuwe wijk De Steeg
 2. Het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom de Arnhemseweg

 

a) door het aanleggen van een rotonde bij de Zuidermarkt

 

b) door het realiseren van een veilige oversteekplaats bij de bestaande rotonde aan de Sint Jansgildestraat

 

 1. Het verbeteren van het aanzien en de veiligheid: meer groen aanleg en trottoirs.

 

Braamt:

 

 1. Planontwikkeling voor woningbouw voor senioren gekoppeld aan zorg
 2. Het realiseren van een ontmoetingsplek voor jongeren in Braamt (JOP)
 3. Zorg voor de veiligheid en herinrichting van toegangswegen zoals de Langestraat en de Gildeweg.

 

Didam:

 

 1. Meer aandacht voor een groene leefomgeving  o.a. door herinrichting van het centrumpark en herinrichting Lockhorstpark inclusief weiland Gieling.
 2. Meer aandacht voor de verkeersveiligheid en de handhaving hiervan. (Parkeerproblematiek in Didam, veilige oversteekplaatsen raadhuis/kerkstraat, loop/fietstunnel over/onder het spoor naar Kerkwijk en verkeersmaatregelen fietsers nabij Schutterije).
 3. Het behoud van de dorpse uitstraling bij de uitvoering van nieuwbouwprojecten, onder andere door geen onnodige hoogbouw.
 4. Actualisering van de speeltuinen in samenwerking met de wijkplatforms. Bijvoorbeeld door voorzieningen voor puber-jeugd zoals aanleg van een skatebaan of basketbalveldje.
 5. Aandacht voor voorzieningen in het dorp voor ouderen zoals voldoende zitbanken.

 

‘s-Heerenberg:

 1.  Het realiseren van Gouden Handen met een politiepost, een uitgebreide gemeentelijke Front-Office, het Centrum voor jeugd en gezin en de Heemkundekring.
 2. Het verder realiseren van het Masterplan met speciale aandacht voor de inrichting van het Stadsplein o.a. verfraaiing met een fontein c.q. standbeeld.
 3. Het verbeteren van de parkeervoorzieningen in het centrum van ’s Heerenberg en ’s Heerenberg – Oost (de Tuger/Diekmansweide)
 4. Herstel van het stadspark ’s Heerenberg met o.a. het opknappen van het kapelletje.

Kilder:

 

 1. Voortgang van de woningbouwprojecten in Kilder naar de behoefte van de inwoners.
 2. Het ondersteunen van de verenigingen, die de peilers van de Kilderse gemeenschap zijn.
 3. Het kritisch volgen van mogelijke negatieve effecten door de aanleg van het RBT in Wehl voor de Kilderse inwoners.
 4. Het onderhouden van contacten met de stichting Dorpsbelangen Kilder.

 

Lengel:

 

 1. Het realiseren van een dorpshuis.
 2. Voortgang van de de realisatie van het bouwplan Trambaan.

 

Loil:

 

 1. Het inventariseren van de huidige publieke ruimten op kwaliteit en kwantiteit.
 2. Het ondersteunen van marktstandplaatsen op een openbare plek in Loil.
 3. Het opknappen van de kloostertuin.

 

Nieuw-Dijk:

 

 1. Het realiseren van een multifunctioneel gebouw (Kulturhus) in nauwe samenwerking met Leefbaar Nieuw Dijk.
 2. Het realiseren van een evenementen-/parkeerterrein.
 3. Het realiseren van woningen voor (jonge) starters en seniorenwoningen op de plek van de huidige school en huidige bejaardenwoningen, waaronder een aantal met zorgfuncties.
 4. Onderhoud aan wegen en het huidige plein.
 5. Aandacht voor “groen” in het dorp.

 

Stokkum

 

 1. Het plaatsen van extra AED’s
 2. Het opwaarderen van het jeugdgebouw naar een dorpshuis met meerdere functies.
 3. Verbetering van het Gildehuis
 4. Het uitvoeren van het landschapsontwikkelingsplan in en rond Stokkum
 5. Het realiseren van starterswoningen via Collectief Particulier Ondernemerschap in de driehoek Eltenseweg –Heuvelstraat.

 

Zeddam:

 

 1. Het in een vroeg stadium betrekken van de Dorpsraad Zeddam en de ondernemersvereniging Zeddam – Braamt bij de plannen voor de herinrichting van wegen zoals bijvoorbeeld de ’s Heerenbergse – en Kilderseweg.
 2. Snelle realisatie van het plan “Landgoed de Sedde”.
 3. Voortvarendheid bij de realisatie van de rondweg tussen Zeddam en ’s Heerenberg.
 4. Versterking van het toeristische karakter van Zeddam. Door ondermeer goed onderhoud van de openbare terreinen.
 5. Het realiseren van veilige routes voor schoolgaande jeugd.