Door op 18 januari 2014

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Het programma waarmee we als PvdA Montferland de verkiezingen in gaan is nu gereed. De titel is ‘De inwoners centraal’. Misschien een open deur, maar dat is wel waar het om draait. Je vind de inhoud van het programma de komende jaren onder het tabblad ‘standpunten’ van deze website. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart, zul je ons op diverse plekken tegenkomen om onze kandidaten en het programma onder de aandacht te brengen. Kunnen we op jouw stem rekenen?

 

 

Verkiezingsprogramma 2014-2018

PvdA Montferland

“De inwoners centraal”

 

Voorwoord

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid Montferland. In dit programma kunt u lezen wat u de komende jaren van ons kunt verwachten. Eén ding kunnen we u bij voorbaat al vertellen: Aan al het doen en laten van de gemeenteraadsleden van de Partij van de Arbeid ligt het geloof in de gelijkwaardigheid van mensen ten grondslag. Zoals u wel weet zijn wij een afdeling van een landelijke partij. Daardoor hebben wij contacten met provinciale, landelijke en Europese politici die regelmatig iets kunnen betekenen voor onze gemeente en dus voor u. Andersom voeden wij PvdA-ers in de provinciale, landelijke en Europese politiek met onze ervaringen en inzichten. Uw stem op ons heeft dus een meervoudige werking!

In dit verkiezingsprogramma leest u wat de basis is voor het raadswerk van PvdA Montferland in de komende periode 2014-2018.

 

Inhoudsopgave

Eerst een terugblik op vier jaar coalitie

De komende vier jaren:

Algemeen

1.         Leefbaarheid

2.         Zorg

3.         Economie & Toerisme

4.         Duurzaamheid

Per kern

Een terugblik op vier jaar coalitie Montferland

De afgelopen jaren hebben we als PvdA samen met onze coalitiegenoten CDA en VVD veel bereikt. De samenwerking binnen de coalitie was goed en constructief en heeft gezorgd voor stabiliteit. Stabiliteit die in tijden van bezuinigingen en een economische crisis van belang zijn om de gemeentelijke financiën goed te houden. Dat laatste is zeer zeker gelukt. Dat is belangrijk voor u, want een financieel gezonde gemeente kan meer voor haar inwoners betekenen. Ondanks alle bezuinigingen zijn er toch een flink aantal zaken uitgevoerd. Hieronder leest u de meest opvallende mijlpalen:

–          Het besluit om het gemeentehuis niet nieuw te bouwen, maar om een bestaand pand te kopen en te verbouwen tot een duurzaam gebouw. Een besparing van ruim vijf miljoen euro en een zeer duurzame oplossing.

–          De realisatie van zes werkplekken voor jonge werkelozen bij de gemeente. Inmiddels zijn deze werkplekken opgevuld door zes enthousiaste jonge mensen.

–          De manier waarop, met uw inbreng, het Integrale Verkeers- en Vervoersplan en het Groenstructuurplan tot stand zijn gekomen.

–          De renovatie van het Albertusgebouw en Gouden Handen. Twee karakteristieke panden blijven behouden voor onze gemeente.

–          Uitbreiding van het armoedebeleid door verhoging van de reductieregeling en gratis gebruik van de speel-o-theek.

–          De detachering van groenmedewerkers van Wedeo bij de gemeente en de catering van het nieuwe gemeentehuis door leerlingen van De Ziep en Symbion.

–          De realisatie van twee skatebanen in Didam en ’s-Heerenberg.

–          De herinrichting van het Lockhorstpark in Didam en het Stadspark in ’s-Heerenberg.

–          De herinrichting van de dorpskernen Zeddam, Loil, Nieuw-Dijk en Stokkum.

–          Forse vooruitgang in de uitvoering van het Masterplan in ’s-Heerenberg (parkeerplaatsen De Bleek, Klinkerstraat).

De komende vier jaren

 Algemeen

Leefbaarheid: Minder      kinderen, meer ouderen, en dan?

Montferland heeft te maken met forse veranderingen in de bevolking. Zo worden er steeds minder kinderen geboren en wordt het aandeel ouderen steeds groter. Dit heeft gevolgen voor de leefbaarheid van onze kernen. In de afgelopen periode hebben we al kunnen zien dat de aanwezigheid van scholen in een kleine kern niet meer vanzelfsprekend is. De Partij van de Arbeid Montferland wil zich de komende vier jaren nog meer dan in de afgelopen periode inzetten voor het behoud van de leefbaarheid in de kernen. Wij vinden dit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur en van u. We hebben elkaar daarbij hard nodig. Het wijk- en kerngericht werken, bij ons hoog in het vaandel, komt daarbij meer dan ooit van pas.

 

Daarom willen wij:

 • wijk- en dorpsraden blijven      betrekken bij de totstandkoming van beleid in hun kern, bijvoorbeeld door wederzijdse      afspraken te maken over concrete wensen.
 • een pilot starten met een      wijk- of dorpsraad die zelf over de besteding van een budget kan      beslissen.
 • alleen huur- en koopwoningen      bouwen waar behoefte aan is (levensloopbestendige woningen en starterswoningen).
 • geen leegstaande gebouwen in      onze kernen. Bij woningbouwprojecten moet daarom de prioriteit meer liggen      op herbestemming.
 • meer betaalbare      appartementen voor jongeren.
 • bestaande koop-en huurwoningen      meer duurzaam en levensloopbestendig maken, bijvoorbeeld door hiervoor      subsidie beschikbaar te stellen.
 • voor alle kinderen      kwalitatief goed en bereikbaar (basis)onderwijs in goede en gezonde      gebouwen.
 • dat er wat te kiezen valt      voor ouders: een breed aanbod in onderwijs.
 • voor alle peuters voor-en      vroegschoolse educatie.
 • dat scholen en kinderopvang op      termijn samengaan in zogenaamde integrale kindcentra (IKC), waar kinderen      in alle leeftijdsfasen onder één dak opgevangen worden. Wij willen zo snel      mogelijk starten met een pilot IKC.
 • behoud van de bibliotheek      als basisvoorziening.
 • speciale aandacht voor      schoolroutes: comfortabele en veilige fietspaden.
 • Behoud van      sportvoorzieningen.
 • dat parkeren in onze      gemeente gratis blijft.
 • samen met de carnavalsverenigingen      komen tot een structurele oplossing voor de wagenbouwers, waarbij de      prioriteit ligt bij de jeugd en jongeren.
 • glasvezel in het      buitengebied.

 

 

 1. Zorg: dichtbij, persoonlijk      en toegankelijk

Naast de veranderingen in de leeftijdsopbouw van onze bevolking hebben we te maken met hervormingen in de zorg: het moet anders en veel goedkoper. Deze hervormingen legt Den Haag aan onze gemeente op. Wij zien de noodzaak hiervan in. Het huidige systeem is namelijk niet altijd effectief en sluit niet aan op de wensen van gebruikers en mantelzorgers. Maar we maken ons zorgen om de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan. Wij vinden dat zorg dichtbij, persoonlijk en minder ingewikkeld georganiseerd moet zijn. Wij willen zorg op maat, waardoor mensen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen met een goede kwaliteit aan zorgverlening. Dit is belangrijk voor de leefbaarheid. Wij zullen hiervoor wel nieuwe manieren moeten bedenken, want doorgaan op de oude voet is niet meer haalbaar. Zowel financieel als maatschappelijk zorgt de vergrijzing voor meer mensen die zorg nodig hebben. Dit maakt goede zorg voor veel mensen op lange termijn te duur en daardoor onbereikbaar.

 

Daarom willen wij:

 • de zorg eenvoudig en dichtbij organiseren. Bij voorkeur in de kernen.
 • dat zorgverleners nauw met elkaar samenwerken en dat er één verantwoordelijke is (één gezin met één plan en één regisseur). Daarbij moet de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijven. Dit bereiken we door het samenstellen van sociale dorpsteams waarin diverse deskundigen samenwerken.
 • bij armoedebestrijding vooral letten op kinderen en ouderen.
 • het project Schuldhulpmaatjes blijven ondersteunen.
 • groepsactiviteiten voor ouderen ondersteunen en stimuleren.
 • ondersteuning van mantelzorgers, zodat ze hun ondersteuning vol kunnen houden.

 

 1. Economie & Toerisme:      meer nadruk op ons mooie Montferland

Toerisme is een belangrijk onderdeel van onze Montferlandse economie.

Wij willen ons inzetten voor versterking van de toeristische uitstraling, onder andere door het verder verbeteren van fiets- en wandelroutes.

Daarnaast willen we onze gemeente sterker promoten in samenspraak met de ondernemers.

Voor de economische ontwikkeling is het belangrijk dat industrieterreinen goed bereikbaar zijn. Per auto, maar ook per fiets en openbaar vervoer.

We willen ons inzetten bij bedrijven in onze gemeente voor het plaatsen van mensen die moeilijker aan werk kunnen komen. Uiteraard moeten we als gemeente hier het goede voorbeeld geven.

 

Daarom willen wij:

 • dat de gemeente als werkgever, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt of werkervaringsplaatsen aanbiedt.
 • dat de gemeente stage-/werkplekken biedt aan leerlingen in het speciaal en praktijkonderwijs.
 • werkgevers actief benaderen voor werkervaringsplaatsen en werkgelegenheid.
 • activiteiten en evenementen die een duidelijke regionale aantrekkingskracht hebben ondersteunen.
 • onderzoeken of het mogelijk is om in leegkomende panden van de gemeente ruimten tegen een laag tarief beschikbaar te stellen voor startende ondernemers en zzp’ers.
 • onze aantrekkelijke recreatieve omgeving sterker promoten in samenwerking met de ondernemers in de toeristische sector en onze (Duitse) buurgemeenten.
 • de toeristenbelasting niet verhogen.
 • als gemeente zoveel mogelijk bij lokale ondernemers inkopen en lokale ondernemers stimuleren bij aanbestedingen mee te doen.
 • minder regels en hierdoor minder administratieve lasten voor inwoners en ondernemers.
 • bijzondere aandacht voor het landschappelijke en recreatieve aspect van onze zandwegen en daarom doorgaand gemotoriseerd verkeer op deze wegen zoveel mogelijk mijden.
 • actief meewerken aan spoorverdubbeling.
 • blijvende bereikbaarheid van alle kernen met het openbaar vervoer, zoals de buurtbus.
 • betere bereikbaarheid van onze Duitse buurgemeenten met het openbaar vervoer.

 

 1. Duurzaamheid: groene      energie, groen onderwijs

Willen wij en onze kinderen blijven leven in een prettige en gezonde omgeving, dan zullen we onze samenleving duurzaam moeten inrichten. Dat wil zeggen: op lange termijn houdbaar. De gemeente kan daar een grote rol in spelen door zelf het goede voorbeeld te geven, bijvoorbeeld door verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen. Dit moet ze ook stimuleren bij nieuwbouw van woningen, maar vooral bij de renovatie en aanpassingen van de bestaande woningvoorraad naar levensbestendige woningen. Wij willen dat mensen hun hele leven in hun woning kunnen blijven. In het kader van jong geleerd oud gedaan, is goede voorlichting over duurzaamheid aan leerlingen van basisscholen heel belangrijk.

 

Daarom willen wij:

 • subsidie inzetten voor      veelbelovende nieuwe vormen van energiebesparing of energieopwekking.
 • dat bestaande woningen      (huur- en koop) energiezuinig worden.
 • bestaande gebouwen van de      gemeente, dus ook scholen, energiezuinig maken.
 • wanneer de proef van kleine      windmolens op bedrijfsgebouwen succesvol is, dit uitbreiden naar      agrarische-en particuliere bebouwing.
 • doorgaan met het subsidiëren      van natuur-en milieueducatie aan kinderen.
 • het vrijwilligerswerk in      natuur, landschap en openbaar groen faciliteren.
 • bouwlocaties die nog braak      liggen tijdelijk beschikbaar stellen voor voedselverbouw, dus voor      volkstuinen.
 • de kansen die de      Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) biedt volop benutten.
 • diervriendelijke en duurzame      vormen van veehouderij de ruimte geven.
 • geen proefboringen naar      schaliegas in onze gemeente.
 • voorkomen dat het regenwater      de woningen binnendringt, ondanks de toename van de zwaarte van regenbuien.      Minder verhard oppervlak, het afkoppelen van regenpijpen en een andere      geleiding van het regenwater zijn daarvoor noodzakelijk.
 • diversiteit van flora en      fauna stimuleren.

 

Per kern

 

Azewijn:

In overleg met de dorpsraad en u als inwoner willen wij:

1        Het sluipverkeer tegengaan in Azewijn, met name rondom de Laakweg, Genderingenseweg en Dr. Hoegenstraat. Te beginnen met een vrachtwagenverbod.

2        Voortvarendheid bij het realiseren van het ontbrekende deel van de rondweg tussen de rondweg Zeddam en het Euregionaal bedrijventerrein in ’s Heerenberg.

3        Inwoners en ondernemers in een vroeg stadium betrekken bij het ontwikkelen van plannen voor de kern.

4        De samenwerking tussen de school met Netterden bevorderen zodat de school behouden kan blijven.

5        Komen tot een goede herbestemming van de gebouwen van de Kerk.

6        Dat voor de drie niet-gesaneerde vuilstorten  maatregelen worden genomen, zodat de belten geen bedreiging vormen voor de volksgezondheid en het milieu.

 

Beek/ Loerbeek:

In overleg met de dorpsraad en u als inwoner willen wij:

1        Het aanzien en de veiligheid van de kern verbeteren: meer groen en trottoirs aanleggen.

2        Een veilige fietsroute van Loerbeek naar Beek.

3        Komen tot een goede bestemming van het leegkomende schoolgebouw in Loerbeek.

 

Braamt:

In overleg met de dorpsraad en u als inwoner willen wij:

1        Woningbouw voor senioren gekoppeld aan zorg.

2        Een ontmoetingsplek voor jongeren in Braamt (JOP) realiseren.

3        Meer zorg voor de veiligheid en herinrichting van toegangswegen zoals de Langestraat en de Gildeweg.

4        Een plan maken zodat we het eventueel wegvallen van voorzieningen kunnen opvangen.

5        Het aanzicht en de kwaliteit van het dorp verder verbeteren.

 

Didam:

In overleg met de wijkraden, wijkplatforms en u als inwoner willen wij:

 1. Behoud van het oude historische gemeentehuis.
 2. Revitalisering van het centrum met behoud van de pleinfunctie.
 3. Een goede invulling van het terrein van het leegkomende gemeentehuis      met aandacht voor de omgeving (behoud dorpse karakter en aanzien straat).
 4. De verpaupering van de woningen van Laris in de Tulpstraat en omgeving      aanpakken.
 5. Dat de stankoverlast van Agruniek tot het verleden behoort.
 6. Starten met het verbeteren van het stationsgebied.
 7. Goede invulling van de leegkomende gebouwen en ruimten van het Kompas      en Raland.
 8. Voortvarende realisatie van de kinderboerderij.

 

’s-Heerenberg/Lengel

In overleg met de stadsraad, wijkplatform, Dorpsbelangen Lengel en u als inwoner willen wij:

 1. Een goede bestemming van het Stadhuis van ’s-Heerenberg blijven      nastreven met daarin ruimte voor de Heemkundekring Bergh.
 2. Het stadsplein verder opknappen door het historisch beeld in het      centrum terug te brengen (Masterplan – beeldkwaliteitsplan).
 3. Er op toezien dat de kavelverkoop van het Euregionaal Bedrijven Terrein      fase 2, tot stand komt.
 4. Het stadsplein verder verfraaien met een kunstwerk.
 5. De leegstand van winkels in het centrum tegengaan.
 6. Een eventuele nieuwe start van een wijkraad in het stadsdeel West      faciliteren.
 7. Het nieuwe dorpshuis in Lengel faciliteren.

 

Kilder:

In overleg met de dorpsraad en u als inwoner willen wij:

 1. Het vrachtverkeer uit de Hoofdstraat weren.
 2. Verdere woningbouw realiseren aan de Zinderberg      en Sportlaan.
 3. Een ontmoetingsplek realiseren volgens het plan van      SV Kilder en Stichting Kelrehuus.
 4. De huidige voorzieningen van het dorp zoveel      mogelijk handhaven.

 

Loil:

In overleg met de Kontaktraad en u als inwoner willen wij:

 1. Komen tot optimaal gebruik van      de accommodaties in de kern.
 2. Ondersteunen van de      realisatie van de knelpunten die geformuleerd staan in de dorpsvisie.
 3. Met Stichting Primair      Onderwijs de Liemers (SPOL) werken aan een toekomstbestendige sterke      basisschool.
 4. Voorzien in de      woningbehoefte van jongeren en senioren.

 

Nieuw-Dijk:

In overleg met Leefbaar Nieuw-Dijk en u als inwoner willen wij:

 1. Samen met het SPOL werken      aan een toekomstbestendige sterke basisschool.
 2. Komen tot een goed gebruik      van De Meikever.
 3. Een      evenementen-/parkeerterrein realiseren.
 4. Woningen voor (jonge)      starters en seniorenwoningen.
 5. Aandacht voor      “groen” in het dorp.
 6. Goede inrichting van de Liemersweg.
 7. Aandacht voor een goede      ontwikkeling bij de zandgaten aan de Byvankweg.

 

 

Stokkum:

In overleg met Stokkums Belang en u als inwoner willen wij:

 1. Bij het basisonderwijs een      balans zien te vinden tussen leefbaarheid (behoud van de school) en de      kwaliteit van het onderwijs (kleine scholen zijn kwetsbaar).
 2. Kerkepaden/klompenpaden voor      toerisme realiseren en hierbij vrijwilligers betrekken.
 3. Een samenhangend aanbod in      activiteiten voor jeugd-en jongeren, volwassenen en ouderen faciliteren.
 4. De aanwezige ondernemerskracht      bundelen.

 

Zeddam:

In overleg met de Dorpsraad Zeddam en u als inwoner willen wij:

 1. De recreatieve      aantrekkelijkheid van Zeddam blijven versterken.
 2. Zorgen voor een      goede informatievoorziening voor toeristen.
 3. Blijven werken aan      de leefbaarheid van Zeddam.
 4. Het centrum echt      verkeersluw maken.
 5. Een      bibliotheekvoorziening in het dorp behouden.