Door op 5 november 2014

Vinger aan de pols bij Solarpark Azewijn

Het was in 2011 een echte primeur: de eerste duurzame energiecentrale van Nederland werd in Azewijn, gemeente Montferland, gerealiseerd. Op het solarpark, gelegen aan de Reefweg in Azewijn, wordt op grote schaal zonne-energie gewonnen. In totaal 36.000 zonnepanelen op een oude stortplaats met een totaal oppervlak van 80.000 m2. Op het solarpark kan stroom worden gewonnen voor 900 woningen. De provincie Gelderland heeft de realisatie van het solarpark mede mogelijk gemaakt door een subsidie van 1,8 miljoen euro. De levensduur van een dergelijk solarpark is ongeveer 30 jaar.

Direct naast de belt, aan de Reefweg, staat het transformatorhuis. De opgewekte stroom wordt in het transformatorhuis omgezet zodat de stroom aan het net kan worden geleverd. In dit huis is brand geweest.
In de directe omgeving ligt een boerderij en vier oude stortplaatsen. Op voormalige stortplaats IV liggen de zonnepanelen. De provincie Gelderland beschouwt de stortplaats IV als een gesaneerde locatie. De stortplaats is afgedekt met een deklaag. De provincie heeft de eeuwigdurende nazorg voor de stortplaatsen.

Wat is er aan de hand?
Er is brand geweest in het transformatorhuis van het solarpark Azewijn in het voorjaar van 2014, met als gevolg een ontploffing in het transformatorhuis. Na de brand heeft het solarpark drie maanden stil gelegen. Er is dus in die drie zomermaanden geen stroom geleverd. Onlangs is het zwartgeblakerde transformatorhuis opnieuw geverfd. De panelen op de belt barsten en verzakken. De panelen die verzakken worden gestut. Er is sprake van dat alle zonnepanelen worden vervangen.
De gemeente Montferland koopt de stroom die wordt opgewekt in voor haar eigen energie verbruik. Dit heeft het college van B&W in augustus 2013 besloten.

PvdA Montferland heeft in haar verkiezingsprogramma opgenomen dat zij het van belang acht dat er maatregelen bij de belten worden genomen, zodat deze geen bedreiging vormen voor mens en milieu.

Wat doet PvdA Montferland
Ik heb de volgende vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders:

1. De gemeente Montferland koopt de stroom die wordt opgewekt in voor haar eigen energie verbruik. Dit heeft het college van B&W in augustus 2013 besloten. Is het bij het college bekend dat er drie maanden lang geen stroom is geleverd? Zo nee, hoe kan dat?

2. Staan er in het contract tussen leverancier en gemeente bepalingen over het niet voldoen aan de overeengekomen leveringsplicht? Zo ja, welke, zo nee, waarom niet?

3. In de raadsvergadering van 30 mei 2013 wordt in een inspraakreactie de vraag gesteld of het klopt dat de zonnepanelen op Belt IV verzakken. Het college heeft aangegeven dat dat niet het geval is. Nu hebben wij uit betrouwbare bron vernomen dat de zonnepanelen barsten en verzakken. Panelen die verzakken worden gestut. 1x per jaar worden verzakte panelen vervangen. Is het bekend bij het college dat er sprake is van deze verzakkingen? Welk effect heeft dit op de deklaag van de stortplaats en de ondergrond?

4. Er is een ontploffing geweest in het transformatorhuis gelegen aan de Reefweg. Hoe is de veiligheid van passanten en omwonenden geregeld? Zijn er veiligheidseisen opgenomen in de vergunning en worden deze gehandhaafd?

5. Als zonnepanelen, bekabeling e.d. moeten worden vervangen, is dat dan een handeling die door de provincie wordt getoetst op grond van de Wet Bodembescherming? Welke vergunningen zijn verder van toepassing?

Hoe nu verder?

Het college van B&W geeft binnen vier weken schriftelijk antwoord op deze vragen. Eén ding zal duidelijk zijn: ik vind het van belang dat er duidelijkheid komt.