Door op 1 november 2015

Subsidiebeleid: vóór kadernota, tégen motie

In de raad van 29 oktober 2015 heeft onze fractie ingestemd met Kadernota subsidiebeleid 2016-2019. Namens onze fractie voerde ik het woord.

Met deze lijvige nota waar veel werk van is gemaakt, stemmen we in. De nota stond op de agenda ter behandeling als raadsvoorstel maar omdat onze vragen al afdoende in de commissie M&O beantwoord waren had deze nota wat ons betreft ook op verzamelagenda gemogen. In de kadernota gaat het immers om het vast leggen van strategische doelen voor het subsidiebeleid. Ze vormt straks de basis voor de uitwerking van het subsidiebeleid in nadere subsidieregelingen. Eén van die doelen die wij belangrijk vonden is het instellen van een subsidieplafond (vooraf wordt bepaald hoeveel subsidiegeld in een jaar in het totaal ter beschikking gesteld wordt). Het subsidieplafond is vervolgens in de Algemene Subsidieverordening vastgelegd. Hiermee zijn wij het eens, zeker gezien in het licht van de bezuinigingen waar we als raad steeds mee bezig zijn.

Het CDA kwam vervolgens met een motie om de looptijd van de kadernota te bekorten met twee jaar. Met andere woorden na een termijn van twee jaar zou deze nota al weer geëvalueerd worden. Onze fractie heeft hierin niet mee ingestemd. Voor een dergelijke grote strategische nota, waarvan zich de beleidsdoelen nog moeten zetten vinden wij deze termijn te kort. Bovendien geeft het subsidieplafond zekerheid aan de gemeenteraad om de uitgaven binnen de perken te houden. Daarnaast kunnen met name grote instellingen (met personeel), maar ook kleinere verenigingen, niet goed met hun werkzaamheden vooruit als al na twee jaar de mogelijkheid van subsidieaanpassingen bestaat.

De motie is helaas door de andere partijen zonder verder commentaar aangenomen…maar ja, zo gaat dat soms in de politiek.

Over twee jaar zien we dus verder..