Door op 2 augustus 2013

Wat Werkt Beter in Montferland

 

Raad  juni 2013 –rapport wat werkt Beter in Montferland

Het rapport van de Rekenkamercommissie BBLM naar de Wet Werk en Bijstand (Wwb) en de leereffecten voor het werken naar vermogen is een  onderzoek bedoeld om de voorwaarden binnen de gemeente zo goed mogelijk te maken om uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk aan een baan te helpen en hun zelfredzaamheid te bevorderen. Centraal stond daarom in dat onderzoek de evaluatie en uitvoering van de Wwb (i.v.m. de komende participatiewet)

In het rapport staan bij de conclusie en aanbevelingen in het totaal 9 aanbevelingen (onderverdeeld in 4 hoofdstukken met een onderverdeling van a en b aanbevelingen).

Bij onze fractie gaat het wat dat betreft meer om de leereffecten die de gemeentelijke organisatie uit dit onderzoeksrapport trekt. Alle aanbevelingen zijn natuurlijk belangrijk en we gaan er dan ook eigenlijk vanuit dat het college deze aanbevelingen zonder meer overneemt (zie blz. 10 e.v.).

Maar twee aanbevelingen willen wij nog speciaal onder de aandacht brengen.

Als eerste de aanbeveling 1a. (blz. 11) omdat wij dit een basaal gegeven vinden.

Hierin staat dat er gezorgd moet worden voor een actuele visie en een beeld van het klantenbestand. Sinds 2008 is volgens het rapport ons klantenbestand niet meer geanalyseerd. Maar naast de analyse van de aantallen minima en uitkeringen en de contacten met de cliëntenraad is, het denken wij ook belangrijk dat de gemeente kijkt  naar het karakter van het klantenbestand.  Dus tot welke doelgroep behoren de cliënten? Wat is de prognose? En waar moeten wij in ons beleid op richten? Een geactualiseerd klantenbestand met een analyse, om een actuele visie en beeld op het klantenbestand te krijgen, helpt bij deze visievorming. In dat verband willen wij er ook op aandringen dat de cliëntenraad meer op volle sterkte moet komen zodat óók vandaaruit een beter beeld over de aard van het klantenbestand ontstaat.

Op blz. 15. Staat ons tweede aandachtspunt: Aanbeveling 4 “dat gaat over de rol van de gemeenteraad’’. Daarin willen wij ons niet onbetuigd laten.

Deze aanbeveling richt zich op het hebben van een overkoepelende visie op het sociale domein en de keuze van focusgroepen op de inzet van de middelen. Inhoudelijke keuzes t.a.v. (blz. 14) het reingratiebeleid zijn  al ambtelijk al opgesteld en als uitvoeringsplannen door het college vastgesteld alsook toegelicht in de raadscommissie (juni jl.) Maar we gaan er als raad denk ik er wel  vanuit dat we deze plannen nog dit jaar ter verdere besluitvorming aan ons voorgelegd worden. Een overkoepelende visie wordt namelijk naast een lokale visie steeds belangrijker nu de middelen van het rijk minder worden maar de opgaven groter worden. Belangrijk worden daarom keuzen voor ons als raad: Voor wie kunnen we nog wat betekenen in de toekomst? Welke financiën hebben we hiervoor nog beschikbaar? En welke rol kunnen hierin  onze partners zoals Wedeo, het Werkplein (UVW), het werkgeverservicepunt, (het POA) en evt. onze buurgemeenten hierin spelen?

Een dergelijke visie vinden wij van belang zodat er daarna een helder beeld ontstaat  welke keuze er al dan niet gemaakt kunnen worden  voor een ( evt. andere ) organisatiestructuur en/of samenwerkingsvormen . Een geactualiseerd klantenbestand met een analyse, om een actuele visie en beeld op het klantenbestand te krijgen, helpt bij deze visievorming.

Laat het daarom niet alleen een zaak van het college zijn maar laat het ook aftikken door de raad.

 

Nawoord: De wethouder zegde aan de PvdA toe de twee aanbevelingen zo goed als mogelijk is uit te voeren.