Betere communicatie met onze inwoners: samen plannen maken

Samenwerken gaat alleen als je elkaar kent. Dat is gemakkelijker in een dorp dan op het niveau van de hele gemeente Montferland. Daarom zijn de wijk- en dorpshuizen en daarvan afgeleid het wijk- en kerngericht werken als gemeente zo belangrijk. Maar de PvdA wil verder gaan dan het alleen benoemen ervan, Wil dat dit voornemen ook in het handelen van de gemeente daadwerkelijk handen en voeten krijgt en meer zichtbaar en voelbaar gaat worden voor de bewoners in de wijken en de dorpen.

 

Wij vinden dat het vanzelfsprekend moet worden dat de gemeente alles wat een dorp of wijk aan gaat, goed en open met de dorps- of wijkvereniging bespreekt. Er moet maatwerk worden geleverd en er moet voldoende tijd zijn voor de dorpen om tot goede oplossingen te komen. Deelgenoot zijn van een voorgenomen plan maakt dat je erbij betrokken kan gaan voelen omdat je er onderdeel van bent. Niet “over” maar “met”inwoners, dicht bij huis in de eigen omgeving.

En dit vinden wij…

  •       De gelijke behandeling, iedere inwoner, al of niet deskundig, heeft recht op een goede rol in het proces bij het al of niet doorgaan van een project. Vertrouwen en respect hebben is belangrijk.
  •       Scholing voor vrijwilligers die deze rol willen oppakken organiseren.
  •       Instellen/behoud van een onafhankelijke bezwarencommissie.
  •       In ieder bestemmingsplantraject dient er een communicatie paragraaf te worden opgenomen.
  •       Voor dat een bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, informatie door bv. een inloopavond.
  •       Goed communiceren door de gemeentelijke organisatie met de inwoners. Klantvriendelijkheid moet normaal zijn. Luisteren en verdiepen in onze inwoners is de slogan.
  •       Burgerinitiatieven van inwoners zoveel mogelijk ondersteunen.
  •       Streven naar een groter draagvlak voor het Masterplan Didam. Eventueel door onderdelen van het plan te herzien. Het centrum van Didam is belangrijk voor alle Didammers. Uitvoering van het masterplan kan alleen plaats vinden als er voldoende draagvlak is, ook bij omwonenden.