Goede zorg dichtbij

PvdA Montferland vindt het belangrijk dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig kan wonen en actief kan blijven. Daarom moeten de woning en de zorg passen bij wat mensen nodig hebben en moet er tijd zijn voor persoonlijke aandacht, bij voorkeur door vaste zorgverleners.

De gemeente moet het aanspreekpunt zijn voor iedereen die zorg en ondersteuning nodig heeft. Zorg moet toegankelijk zijn en dichtbij worden georganiseerd. Hierdoor kunnen zorgverleners de mensen in de wijk leren kennen en zorg op maat bieden. Zo merken zorgverleners eerder wanneer het niet goed met iemand gaat. Bovendien verlaagt het de drempel om ondersteuning te vragen.

De toekomst in de zorgverlening zal meer en meer gedigitaliseerd gaan worden. Dat is en zal voor veel ouderen en laag geletterden op de langere termijn een enorm probleem gaan worden om de goede zorg die ze nodig hebben ook daadwerkelijk te ontvangen. Daarom zal er ingezet moeten op de vraag hoe houden we in deze wereld die meer en meer digitaliseert, alle mensen erbij.

Een sterke PvdA gaat…

 • Ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, door:
  • –      De zorg laagdrempelig te maken, met zo weinig mogelijk papierwerk, dichtbij mensen met wijk zorgteams die snel en adequaat hulp bieden.
  • –      Aangepaste woningen te bouwen dichtbij voorzieningen en zorg.
  • –      Eén aanspreekpunt te creëren voor wie zorg of ondersteuning nodig heeft.
  • –      Stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Zorgen voor meer toegankelijke en aangepaste woningen en een betere toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen en de digitale wereld.
 • De professionele zorg afstemmen op de mantelzorgers.
 • Regelen dat mantelzorgers
  • onkostenvergoedingen, opleidingen en minstens twintig dagen respijtzorg (vervangende zorg)ontvangen.
  • met een baan speciale aandacht krijgen. De gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld.
  • keukentafelgesprek ook aandacht voor mantelzorgers en cliëntenondersteuning.
  • Mantelzorgwaardering,het minste wat we kunnen doen voor de mantelzorger. Mag wel een onsje meer.
 • Voor voldoende respijtzorgwoningen zorgen om mantelzorgers minimaal een rustperiode te kunnen bieden van twintig dagen per jaar.
 • De gemeente een pilot laten organiseren met mobiele mantelzorgwoningen,in bezit van de gemeente, die ze op aanvraag kan plaatsen.
 • Ervoor zorgen dat de gemeente strenge eisen stelt aan de kwaliteit van zorg die zij inkoopt en aan fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden voor de zorgverleners.
 • Betekenisvol leven voor eenieder, rol voor verenigingen en welzijnswerk.
 • Het voor elke inwoner duidelijk is bij wie je terecht kunt met welk probleem of ondersteuningsvraag.
 • Zorg betaalbaar moet zijn. De eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen met een inkomen, dat hoger ligt dan 130% van het minimumloon.
 • De groep laag geletterden in kaart brengen en vervolgens een structurele aanpak realiseren.
 • In beeld brengen op welke wijze de digitale wereld voor alle inwoners bereikbaar is en op welke wijze ze bereikbaar gemaakt kan worden