Eerste raadsvergadering, twee successen

Door Els Rutting op 27 april 2018

 

 

De PvdA heeft samen met het Lijst Groot Montferland en het CDA in een motie aan de orde gesteld dat zij constateren dat sinds het overdragen van de verenigingsgebouwen en dorpshuizen van de gemeente naar de verenigingen of stichtingen, de gemeente wettelijk verplicht is om jaarlijks OZB te heffen. Als gevolg worden deze verenigingen/stichtingen nu geconfronteerd met een jaarlijkse OZB-aanslag. De verenigingen vinden dit tegenstrijdig de gemeente heeft de gebouwen overgedragen met een eenmalige vergoeding om de verenigingen financieel gezond van start te laten gaan en daarmee de leefbaarheid te ondersteunen maar dit wordt teniet gedaan door het opleggen van een aanslag OZB. De PvdA en de mede-indieners Lijst Groot Montferland en het CDA delen die mening. In de motie wordt voorgesteld om te onderzoeken en aan de gemeenteraad voor te leggen om wel de aanslag OZB op te leggen omdat dit een wettelijke verplichting is, maar de verenigingen c.q. stichtingen de mogelijkheid te bieden compensatie van het volledig vastgestelde OZB-bedrag aan te vragen. Dit voorstel is door de raad unaniem aangenomen.

De 2e motie van de PvdA die samen met de VVD, LBM en het CDA ingediend is en met grote meerderheid werd aangenomen door de raad, behelst een onderzoek naar de on- en mogelijkheden van een eventuele uitkoop en herplaatsing van een tweetal gezinnen die direct wonen aan het gebied dat de gemeente voornemens is te ontwikkelen als bedrijventerrein DockNLD2. Met de motie verleent de raad aan het college mandaat om, nadat het bestemmingsplan DockNLD2 is vastgesteld, een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en de raad daarvan in kennis te stellen. 

Bekijk de behandeling van de moties nog eens na via deze link