Bedrijvigheid stimuleren

Wij willen een gemeenten met een aantrekkelijk woon- en werkklimaat waar ruimte is voor zowel jongeren, alleenwonenden, ouderen en (niet te vergeten) nieuwkomers. Een gemeente waar voorzieningen behouden blijven en waar een goed vestigingsklimaat voor bedrijven is, met name voor bedrijven die maatschappelijk actief zijn, oog hebben voor natuur en milieu en die veel werkgelegenheid bieden, bijvoorbeeld in de toeristische sector. Daarvoor moeten we samen een toekomstvisie opstellen voor ruimtelijke en economische ontwikkeling, die niet ten koste gaat van de leefbaarheid.

Om zo veel mogelijk inwoners kans op een betaalde baan te geven, is een goed vestigingsklimaat voor bedrijven belangrijk. Bij het aantrekken van bedrijven hebben ondernemingen die maatschappelijk actief zijn, duidelijk oog hebben voor natuur en milieu en veel werkgelegenheid bieden, onze voorkeur. Ontwikkelingen van nieuwe bedrijfsterreinen dienen hieraan te worden getoetst.

Bij grote inkopen (aanbestedingen) moet de gemeente rekening houden met het sociale karakter en de duurzaamheid van een bedrijf. Bedrijven die langdurig werklozen leerwerktrajecten aanbieden, moeten daarom meer dan één streepje voor hebben.

Het begeleiden van mensen met een uitkering naar werk is de afgelopen jaren van de grond gekomen, maar het kan nóg beter. Zeker nu de economie aantrekt, zal de inzet hierop verhoogd moeten worden. De gemeente moet in ieder geval voor voldoende leerwerkplekken en aangepaste arbeidsplaatsen zorgen, met name voor mensen met weinig kans op een baan.

 

Een sterke PvdA gaat…

  •        De samenwerking met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en het onderwijs verbeteren om meer mensen aan het werk te helpen, met name jongeren, langdurige werklozen en mensen met een beperking. Dit uitgangspunt, geldt uiteraard ook voor onze eigen gemeentelijke diensten.
  •       Bedrijven belonen die stagiaires na afloop in dienst nemen.
  •       Samen met bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen dat jongeren de opleidingen volgen waar op de arbeidsmarkt vraag naar is.
  •       De oprichting van een gilde faciliteren: mensen die niet meer in het arbeidsproces actief zijn, zetten hun expertise en kennis in om beginnende zzp ers, vrijwilligers en organisaties zonder winstoogmerk te ondersteunen.
  •       Geen oneerlijke concurrentie van mensen uit andere landen door lagere beloning. Gelijk loon voor hetzelfde werk.
  •       Als gemeente minder uitbesteden en om te beginnen de schoonmakers in eigen dienst nemen.
  •       Projecten opzetten voor 18-plussers die onvoldoende beroepskwalificatie hebben.
  •       Maken van een toekomstvisie met betrekking tot het ruimtelijk- en economisch beleid en daaraan gekoppeld de leefbaarheid voor de komende acht jaar (woningbouw, bedrijvigheid, logistiek, toerisme, grensoverschrijdende samenwerking in relatie tot de leefbaarheid van onze inwoners)
  •       De huidige oude bedrijfsterreinen opknappen in samenwerking met het bedrijfsleven.